Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2008; spm.nr. 5104, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.08.2008

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Adeforvir og lamivudin i tidlig graviditet

Dato for henvendelse: 11.08.2008

RELIS database 2008; spm.nr. 5104, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ønsker informasjon om bruk av adefovir (Hepsera) og lamivudin i tidlig svangerskap.

SVAR: Adefovir
Adefovirdipivoksil (Hepsera), et prodrug til adefovir, er en asyklisk nukleotidanalog av adenosin monofosfat som primært benyttes til behandling av kronisk hepatitt B-infeksjon. Det er ikke kjent om adefovir passerer placenta, men man vil forvente dette basert på molekylvekt, proteinbinding og halveringstid (1). Dyreforsøk antyder at adefovir medfører lav risiko for teratogene effekter, men erfaringer med humane graviditeter er tilnærmet fraværende (1,2), noe som forhindrer en vurdering av risikoen for fosteret. I ni tilfeller rapportert til The Antiretroviral Pregnancy Registry (APR) hadde adefovir vært benyttet i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler. I alle tilfellene ble fosteret eksponert i 1. trimester, og det ble ikke observert noen misdannelser blant disse (1).

Lamivudin
Lamivudin er et antiviralt legemiddel av typen nukleosidanalog reverstranskiptasehemmer (NRTI) som i hovedsak benyttes til behandling av HIV-infeksjon. Lamivudin passerer placenta og ved fødselen er barnets plasmakonsentrasjon tilnærmet lik morens. En rapport har beskrevet en mulig sammenheng mellom maternell bruk av NRTIs, lamivudin og zidovudin, og mitokondriell dysfunksjon hos barnet. Selv om en slik sammenheng eventuelt skulle bli slått fast synes risikoen for morbiditet og mortalitet grunnet HIV-infeksjon mye mer tungtveiende enn risikoen for mitokondriell dysfunksjon hos barnet (3).

Antiretrovirale legemidler generelt
For å overvåke sikkerheten ved bruk av antiretrovirale legemidler under graviditet rapporteres tilfeller til APR. Forekomsten av rapporterte misdannelser fra 1989 til 2006 var på 2,7 % (159 barn med fødselsmisdannelser av 5941 levende fødte barn) der mor har vært eksponert for ett eller flere antivirale midler iløpet av graviditeten. Prevalensrate etter eksposisjon av antivirale legemidler i 1. trimester var på 2,9 %. Dette skiller seg ikke signifikant fra forekomsten av misdannelser i ikke-eksponert populasjon. Det finnes nok data til at en økning i forekomst av fødselsmisdannelser på 1,5 ganger ville blitt detektert, men en slik økning har imidlertid ikke blitt observert (1,3). Populasjonen som eksponeres og monitoreres per idag er likevel ikke stor nok til å detektere en økning i risikoen for relativt sjeldne misdannelser (1-3).

Dersom adefovir eller lamivudin er indisert under graviditet bør ikke behandlingen tilbakeholdes da betydningen av adekvat behandling veier tyngre enn risikoen for eventuell fosterskadelig effekt (1,3,5). Alle kvinner som står på antiretroviral terapi bør fortsette å motta behandling gjennom graviditeten. For å unngå resistensutvikling må behandlingen være kontinuerlig (1,3). Kvinnen bør følges opp med tanke på tegn til toksisitet og komplikasjoner, samt at fysiologiske endringen under graviditeten kan gjøre det nødvendig med endringer i behandlingsregimet (4). Eksponering for adefovir eller lamivudin tidlig i graviditet medfører ikke grunnlag for å foreslå svangerskapsavbrudd (5).

Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 35-7.
  2. 2. Klasco RK (Ed): Adefovir dipivoxil (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (13. august 2008).
  3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1014-9.
  4. 4. Klasco RK (Ed): Lamivudine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (13. august 2008).
  5. 5. Källen B, Källen K. Läkemedel och fosterskador. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (13. august 2008).