Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1997; spm.nr. 534, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.10.1997

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Lokalbehandling med østrogen mot rynker

Dato for henvendelse: 01.10.1997

RELIS database 1997; spm.nr. 534, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra en farmasøyt. Dienoestrol krem (dienøstrol) og Ovesterin krem (østriol), kan disse brukes i ansiktet mot rynker. Finnes det dokumentasjon på at disse preparatene har noen effekt?

SVAR: Lokalbehandling med østrogener i vulva og vagina hos postmenopausale kvinner er vel kjent (1). Hos denne pasientgruppen finner man ofte også aldersforandringer i huden i form av rynker, og en hypotese er at disse forandringene er relatert til hormonelle forandringer.

I en rapport (2) undersøkte man om lokalbehandling med 0.01 % østradiol eller 0.1 % østriol påvirket aldersforandringer i hud hos 59 preklimakteriske kvinner. Kvinnene brukte ikke annen type hormonsubstitusjon, og fikk påsmurt ca. 1 g krem daglig i ansikt og nakke ved hjelp av en applikator. Effekten av behandlingen ble undersøkt hver mnd. i 6 mnd med klinisk vurdering, korneometri (måling av hydreringsgrad av huden) og profilometri (måling av profil av rynker). Hos 10 av pasientene ble det i tillegg tatt hudbiopsier til immunhistokjemisk bestemmelse av type I og type III kollagen.

Etter 6 mnd. behandling observerte man at elastisitet og fasthet av huden var bedret, og rynker og hudporer var redusert. Hudens fuktighetsgrad var økt og måling av rynker med profilometri viste signifikant nedgang i dybde av disse. Ved immunhistokjemi fant man økt type III kollagen med økt antall kollagene fibre. Man konkluderte med at begge østrogener var effektive ved aldersforandringer i hud hos perimenopausale kvinner.

Bivirkninger som ble rapportert ved behandlingen var brystspreng (forekommer også naturlig i denne pasientgruppen) hos 12 av 30 pasienter som fikk østriol, mens 7 av 28 pasienter som fikk østradiol rapporterte denne bivirkningen. En pasient som fikk østriol klagde over kløe i ansiktet, mens 3 av 28 kvinner behandlet med østradiol observerte økt pigmentering i ansiktet. Generelt var det mindre bivirkninger i gruppen av kvinner som fikk østriol sammenlignet med gruppen som fikk østradiol.

En overlege ved en hudavdelingen (3) bekreftet av østrogener kan ha effekter på huden via påvirkning av fibroblaster, elastiske fibrer og kollagene fibrer. Dette gjelder hos pasienter med behov for substitusjonsbehandling med østrogener. Det er imidlertid usikkert om det er noen tilleggseffekt av lokalbehandling hos pasienter som allerede får systemisk terapi. Lokalbehandling kan imidlertid være et alternativ hos pasienter som av en eller annen grunn ikke kan bruke systemisk behandling.

I overnevnte undersøkelse er det brukt naturlige østrogener som østradiol (potent) og østriol (mindre potent). Vi har ingen opplysninger om lokalbehandling med dienøstrol (et annet lavpotent østrogen) mot rynker.

Konklusjon
Lokalbehandling med østrogener har blitt rapportert å ha effekt mot aldersforandringer i huden hos peri og postmenopausale kvinner. Vi har ikke funnet opplysninger om at lokalbehandling med østrogener har hatt noen effekt på rynker hos yngre pasienter som ikke trenger substitusjonsbehandling.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok 1996-97: 615-8.
  2. 2. Scmidt JB et al. Treatment of skin aging with topical estrogens. Int J Dermatol 1996; 35: 669-74.
  3. 3. Overlege. Hudavdelingen, Rikshospitalet, pers.medd. 15. oktober 1997.