Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5360, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.01.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat og glaukom

Dato for henvendelse: 13.01.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5360, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en pasient i 30-årene med velregulert glaukom og ADHD. Pasientens lege ønsker mer informasjon om farer eller komplikasjoner ved å gi metylfenidat (Ritalin) til pasienter med glaukom.

SVAR: Metylfenidat er kontraindisert hos pasienter med glaukom (1). Stimulerende midler kan forbigående øke det intraokulære trykket i øyet. Metylfenidats svake antikolinerge virkning kan forårsake lukking av vinkelen og fremprovosere et akutt glaukomanfall hos pasienter med trangvinklet glaukom. Denne kontraindikasjonen anses å være av teoretisk art (2).

Et fåtalls kasusrapporter om forverring av glaukom ved bruk av metylfenidat er publisert. En av disse beskriver en 10 år gammel gutt med tosidig komplisert katarakt og glaukom. Gutten hadde brukt metylfenidat i doser opp til 60 mg daglig i 2 år. Tilstanden ble ikke bedret ved sepoering av metylfenidat (3).

En kilde skriver at metylfendiat kan være trygt hos pasienter med godt kontrollert åpenvinklet glaukom hvis det brukes med forsiktighet. Dette forutsetter bruk av glaukommidler i tillegg og regelmessige undersøkelser av det intraokulære trykket (4).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 18. juni 2008).
  2. 2. RELIS database 2007; spm.nr. 1863, RELIS Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Lu CK, Kuang TM et al. Methylphenidate (Ritalin)-associated cataract and glaucoma. J Chin Med Assoc 2006; 69(12): 589-90.
  4. 4. Klasco RK (Ed): Methylphenidate (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (21. januar 2009).