Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5398, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.02.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sibutramin ved faktor V Leiden-mutasjon

Dato for henvendelse: 01.02.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5398, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en ung kvinne som fikk dyp venetrombose (DVT) i svangerskap og har heterozygot faktor V Leiden-mutasjon. Kan sibutramin (Reductil) brukes hos denne kvinnen? Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: Vi har ikke funnet publikasjoner om DVT eller lungeemboli i forbindelse med bruk av sibutramin.

I WHO sin bivirkningsdatabase er det 23 rapporter der trombose/emboli er mistenkt som mulig bivirkning av sibutramin (1). Databasen er basert på spontanrapportering og tallene sier ikke noe om eventuell årsakssammenheng eller frekvens. En av rapportene er fra Norge og her har vi tilgang på mer detaljerte data. Det gjaldt en overvektig 38 år gammel mann med protein S mangel, som fikk lungeemboli ca 4 uker etter oppstart av sibutramin. På grunn av tidsmessig relasjon er årsakssammenhengen vurdert som mulig, men tilstanden kan også skyldes andre forhold.

Sibutramin hemmer reopptak av noradrenalin, serotonin og dopamin (2). Platefunksjon kan bli påvirket av sibutramin på grunn av effekten på serotoninopptak og gi mulighet for blødning. Dette er sett hos pasienter som brukte sibutramin, men en klar kausal sammenheng er ikke etablert (3).

Konklusjon
Det finnes ikke grunnlag for å fraråde bruk av sibutramin hos pasient med faktor V Leiden-mutasjon og/eller tidligere trombose.

Referanser
  1. 1. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 3. februar 2009.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Reductil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 13. desember 2007).
  3. 3. Klasco RK (Ed): Sibutramine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (3. februar 2009).