Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5558, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.04.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antiepileptika, antidepressiva og fertilitet

Dato for henvendelse: 18.04.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5558, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mannlig pasient. Epilepsi siden 16 års alderen. Tidligere behandlet med Fenemal (fenobarbital), karbamazepin, valproat og okskarbazepin, Lamictal (lamotrigin) og Topimax (topimarat). Enten fått bivirkninger eller ufullstendig effekt på sin epilepsi. Bruker nå kombinasjon av Tegretol (karbamazapin) og Neurontin (gabapentin), er anfallsfri og har ingen bivirkninger. Lav normale blodspeil. Bruker ellers for depressivitet Efexor (venlafaksin) 225 mg/dag.

Problemstilling: Pas er infertil og det er blitt påvist sterilitet. Er nå på nytt under utredning, i utlandet. Der har de foreslått nedtrapping/seponering av hans antiepileptika og Efexor (venlafaksin), fordi de mener at dette skal påvirke hans sædkvalitet. Dette vil etter all sannsynlighet føre til forverring av hans epilepsi og depressivitet. Sykehuslege ønsker tilbakemelding med tanke på sannsynlighet at hans nåværende bruk av Tegretol/Neurontin, og Efexor, er av stor betydening for pasientens infertilitet.

SVAR: Generelt:
Menn med epilepsi har oftere vansker med å få barn enn andre menn, og det har vært registrert dårlig sædkvalitet i denne gruppen. Seksuelle problemer med potensvansker og lav seksuell interesse er også overrepresentert hos menn med epilepsi. Epilepsi som debuterer tidlig (før 10 års alder) synes å ha større problemer med reproduksjonen. Det er holdepunkter for at mennesker med partielle anfall, som omfatter bare en del av hjernen og dermed en del av kroppen, kan være spesielt utsatt for seksuelle problemer. Særlig når epilepsien er lokalisert til temporallappen er det registrert reduksjon av testosteron og redusert seksuell interesse. Seksuell dysfunksjon og endret motilitet og kvalitet av sæd på grunn av antiepileptika er tidligere omtalt av RELIS (1).

Nytt:
En ny oppsummeringsartikkel (2) viser til at det synes etablert at de fleste eldre antiepileptika kan påvirke reproduktiv funksjon hos pasienter med epilepsi. Det er sannsynlig at epilepsi selv kan påvirke reproduktiv endokrin funksjon, og modulere effekt av antiepileptika.

Antiepileptika med induserende effekt på lever (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) kan redusere konsentrasjoner av bioaktive kjønnshormoner. Fenytoin er rapportert å redusere sperm motilitet og morfologi. Tilsvarende er nylig vist for karbamazepin i kliniske studier ifølge kilden (2). Valproat har vært assosiert med endret sekresjon av gonadotropiner, men også påvirkning av motilitet og morfologi i sperm i kliniske studier. Okskarbazepin kan påvirke kjønnshormoner i høyere doser, og påvirke spermkvalitet (2).

For nyere antiepileptika er det manglende dokumentasjon, men de synes å være alternativer som kan forsøkes gitt grunnsykdom (epilepsi) tillater det ved infertilitet (2).

Venlafaksin er assosiert med risiko for seksuell dysfunksjon (3), og det finnes kasusrapporter (to menn) hvor endret mengde og kvalitet av spermier er beskrevet ved bruk av SSRI og beslektede antidepressiva (4). Forfatterene (4) spekulerer i om endret emisjon og transport av sæd (effekt av SSRI) i sin tur fører til redusert mengde og motilitet. En annen kilde (5) (abstract) rapporter tilsvarende funn fra et materiale på 74 deprimerte menn som fikk SSRI og 44 friske kontroller. Normal sæd ble funnet hos 14 pasienter (18,9%) i pasientene mot 23 kontroller (52,3%), p < 0,01. Dette viser forøvrig hvor hyppig slike funn er hos friske kontroller...

Vurdering:
Antiepileptika og antidepressiva er rapportert å gi seksuell dysfunksjon og til endret spermiekvalitet. Dette dreier seg sannsynligvis om doseavhengige effekter som er relativt raskt reversible ved seponering eller skifte til andre legemidler. Erfaringsgrunnlaget er begrenset og det er behov for flere studier for å avklare mekanismer og betydning for fertilitet.

I håndtering av den individuelle pasient må man ta forbehold om dette, og undersøkelse av sædkvalitet vil gi et mer objektivt svar selv om eventuell graviditet vil gi det endelige svaret. Det er metodologiske problemer med vurdering av sædkvalitet, og det er ikke enighet om grenseverdier med god prognostisk verdi (6). Gjengivelse av dokumentasjon ovenfor tilsier at menn som behandles med antiepileptika og antidepressiva kan være fertile, og det kan være behov for at de kontinuerer eksisterende behandling på bakgrunn av sine grunnsykdommer.

Av de legemidlene som den aktuelle pasienten, så er det vel karbamazepin og venlafaksin som har vært assosiert med potensielt negative effekter på fertilitet. Finner man egnede alternativer som ikke forverrer pasientens grunnsykdommer kan disse prøves, men det er viktig å være klar over at slike tiltak ikke representer noen garanti for fertilitet. Dette aktualiseres av at det er manglende eller ingen klinisk dokumentasjon på effekt på fertilitet for alternative antiepileptika og antidepressiva. Nyere antidepressiva som er forslått å ha lite seksuelle bivirkninger er kanskje ikke studert mht til klinisk effekt på sæd selv om det skulle foreligge data på reproduskjon hos dyr. Dette gjør det vanskelig å komme med konkrete anbefalinger.

Referanser
  1. 1. RELIS database 1998; spm.nr. 809, RELIS Vest.
  2. 2. Isojärvi J. Disorders of reproduction in patients with epilepsy: antiepileptic drug related mechanisms. Seizure 2008; 17: 111-9.
  3. 3. RELIS database 2007; spm.nr. 4356, RELIS Vest.
  4. 4. Tanrikut C, Schlegel PN. Antidepressant-Associated Changes in Semen Parameters. Urology 2007; 69: 185e5-185e7.
  5. 5. Volume 69, Issue 1, January 2007, Pages 185.e5-185.e7
  6. 6. Safarinejad MR. Sperm DNA Damage and Semen Quality Impairment After Treatment With Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Detected Using Semen Analysis and Sperm Chromatin Structure Assay (abstract). The Journal of Urology 2008; 180: 2124-2128.
  7. 7. Norsk gynekologisk forening. Infertilitet. http://www.nevrologi.no/id/106391.0