Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1995; spm.nr. 55, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.05.1995

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Efedrin kontra terbutalin ved obstruktive tilstander

Dato for henvendelse: 22.05.1995

RELIS database 1995; spm.nr. 55, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Efedrin (efedrin) kontra Bricanyl (terbutalin) ved obstruktive tilstander hos barn under 1 år.
Henvendelse fra en allmennpraktiker som har diskutert med kollega om bruk av disse to preparatene ved obstruksjon hos små barn. Den ene legen oppfatter efedrin som mest egnet hos disse pasientene, mens den andre oppfatter efedrin som mer uspesifikk bronchodilatator enn terbutalin slik at sistnevnte er å foretrekke. De er begge enige om at ødem og sekret er det man primært behandler hos disse barna, og ikke bronkospasme. Hva er så best?

SVAR: Efedrin er et sympatomimetika som stimulerer både alfa og beta adrenerge reseptorer.
Stoffet har også en indirekte effekt ved at det frigjør noradrenalin fra nerveterminaler (1,2).
Det metaboliseres ikke i mage-tarm som adrenalin, og kan derfor gis som mikstur eller tabletter (3).

Efedrin brukes i liten grad i behandling av astma hos større barn og voksne. Dette skyldes at mer selektive beta-2 agonister, som terbutalin har bedre effekt og mindre bivirkninger (2,3,4,5).

Hos barn under 2 år hvor slimhinneødemet ofte er en fremtredende årsak til luftveisobstruksjon bør en alfa-agonist (adrenalin) brukes i stedet for en beta-2 agonist. Adrenalin stimulerer så vel alfa-reseptorer som beta1-reseptorer. Når det gjelder efedrin dominerer alfaeffekten. Adrenalin brukes særlig ved anafylaktiske reaksjoner og ved akutt asmatisk besvær når vasokonstriksjon og hjertestimulering kan aksepteres. Hos barn, der ødem i bronkialslimhinnen kan spille en stor rolle, kan adrenalin ha en særlig gunstig effekt.
Efedrin benyttes til anfallsprofylakse hos barn og hos mindre hvor slimhinneødem antas å være den vesentlige årsak til obstruksjon. Toleranseutvikling kan inntre hurtig (6).
Efedrin har en svakere, men mer langvarig effekt enn adrenalin (7).

En barnelege ved Haukeland Sykehus (8) bekreftet at det er praksis å bruke adrenalin og efedrin ved luftveisobstruksjon hos barn under 2 år.

Konklusjon:
Adrenalin og efedrin brukes ved luftveisobstruksjon hos barn under 2 år hvor slimhinneødemet kan være en fremtredende årsak til tilstanden. Dette har sin teoretiske begrunnelse i at disse stoffene også stimulerer alfa-adrenerge reseptorer, noe som gir vasokonstriksjon i slimhinnen og følgelig reduksjon av ødem.

Referanser
  1. 1. Craig CR, Stitzel RE, editors. Modern Pharmacology 1994; 4th ed.: 127-8.
  2. 2. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1991; 1rst ed.: E26-E28.
  3. 3. Faurschou M, Svendsen UG. Den bronkodilaterende effekt av efedrintabletter ved asthma bronchiale. Ugeskrift for læger 1993; 46: 3784-5.
  4. 4. Lægemiddelkataloget 1995: 365, 570-1.
  5. 5. Drugdex. Drug Evaluations. Ephedrine. Micromedex database 1974-1995; vol. 84.
  6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 1994-95: 470, 481-2.
  7. 7. Felleskatalogen 1994/95: 322.