Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5660, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 18.06.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Escitalopram og øresus

Dato for henvendelse: 18.06.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5660, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En mann i slutten av 30-årene har fått en plagsom øresus under behandling med escitalopram (Cipralex). For en uke siden sluttet han med escitalopram og gikk over til nortriptylin (Noritren). Øresusen er uendret. Vil en øresus utløst av escitalopram bli permanent, eller vil den gå over? Spørsmål fra lege.

SVAR: Tinnitus er en kjent og mindre vanlig (≥ 1/1000 til <1/100) bivirkning av escitalopram (1). Tinnitus er rapportert for flere antidepressiva, inkludert SSRI, trisykliske antidepressiva, MAO-hemmere og andre antidepressiva, men mekanismen er ikke klarlagt. En oversiktsartikkel oppsummerer flere tilfeller av antidepressivum-indusert tinnitus, og her er det oppgitt at bivirkningen som oftest forsvant ved dosereduksjon eller seponering (2). En kilde nevner imidlertid at det også finnes tilfeller som beskriver vedvarande tinnitus 1 år etter seponering (3).

Tinnitus i forbindelse med bruk av escitalopram er ikke mye omtalt i litteraturen. I den norske bivirkningsdatabasen er det meldt om ett tilfelle hvor behandling med escitalopram er mistenkt å ha gitt tinnitus som bivirkning. Plagene ble redusert ved halvering av dosen, og forsvant ved seponering, noe som styrker årsakssammenhengen (4).

Antidepressiva er også flere ganger forsøkt i behandling av tinnitus, men en Cochrane-utredning fra 2006 skriver at det foreløpig ikke er bevis for at dette er effektiv behandling. Komorbiditeten av tinnitus og psykiatrisk sykdom er høy og det er diskutert om tinnitus forekommer oftere hos psykisk syke, eller om det er tinnitus i seg selv som forårsakar psykisk sykdom (3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. juni 2008).
  2. 2. Robinson SK, Viirre ES et al. Antidepressant therapy in tinnitus. Hear Res 2007; 226 (1-2): 221-31.
  3. 3. RELIS database 2008; spm.nr. 4800, RELIS Vest. (www.relis.no)
  4. 4. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 22. juni 2009.