Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5685, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.07.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vedvarende hyperhidrose etter seponering av venlafaksin

Dato for henvendelse: 02.07.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5685, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Yngre mannlig pasient med depresjon ble av lege satt på venlafaksin etter å ha brukt escitalopram (Cipralex) og mirtazapin (Remeron) uten god effekt. Venlafaksin hadde god effekt på depresjonen. Svetting er en velkjent bivirkning av venlafaksin. Han begynte raskt å svette så mye at det var mer enn sjenerende. Han brukte venlafaksin noen få måneder, seponerte det tidlig høsten 2008, men svetter stadig meget store mengder 10 mnd senere. Psykisk helt upåfallende. Kan han forvente at svettingen opphører?

SVAR: Vi finner ikke noen publiserte kasusrapporter der venlafaksin har gitt hyperhidrose som vedvarte etter seponering, og vi finner det heller ikke omtalt i annen litteratur.

Venlafaksin tilhører gruppen serotonin-noradrenalin reopptakshemmere (SNRI). Økt svettetendens er en vanlig bivirkning (1-10 %) for venlafaksin, og er også en kjent bivirkning ved alle antidepressive i SSRI-gruppen. Mekanismen for den sterkt økte svettetendens ved SSRI/SNRI er ikke kjent, men en hypotetisk forklaring ligger enten i aktivering av det sympatiske nervesystem eller i aktivering av hypothalamus (1,2).

Dersom dette mistenkes som en bivirkning av venlafaksin ber vi om at det sendes bivirkningsmelding til RELIS.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Efexor. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. desember 2005).
  2. 2. Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF). Øget svedproduktion under behandling med antidepressiva. www.irf.dk.