Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5751, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 26.08.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mirtazapin relatert til DVT og warfarin

Dato for henvendelse: 26.08.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5751, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege ved psykiatrisk klinikk.
Pasienten er en 62 år gammel mann. Har hypertensjon som er bra regulert med losartan/hydroklortiazid (Cozaar Comp Forte), ellers frisk. Gammel tuberkulose i hø. kne, ankylose. Pas. behandles for depresjon og får: bupropion (Wellbutrin) 150 mg/døgn, risperidon (Risperdal) 1,5 mg/døgn, mirtazapin (Remeron) 30 mg/døgn og alimemazin (Vallergan) 10-20 mg/kveld. Pas. ble diagnostisert med DVT i høyre legg, og fikk da beskjed om å avstå fra mirtazapin. Pas. ble satt på warfarin (Marevan) behandling, som ble avsluttet etter 1/2 år.
1) Finnes det en økt risiko for DVT med bruk av mirtazapin?
2) Er samtidig bruk av mirtazapin og warfarin kontraindisert?

SVAR: Finnes det en økt risiko for dyp venetrombose (DVT) med bruk av mirtazapin (Remeron)?
Sammenhengen mellom mirtazapin og DVT synes lite omtalt i litteraturen. DVT og andre trombosetilstander er ikke listet opp som bivirkninger av legemiddelet i tilgjengelige preparatomtaler (1-3). Det er i WHOs bivirkningsdatabase * rapportert i underkant av 30 tilfeller av DVT relatert til mirtazapin siste 10 år (4).

Er samtidig bruk av mirtazapin og warfarin (Marevan) kontraindisert?
In vitro studier indikerer at mirtazapin metaboliseres i leveren ved CYP2D6, CYP3A4 og til dels CYP1A2 (2), mens warfarin hovedsakelig blir omdannet via CYP2C9, CYP1A og CYP3A4 (5). Interaksjoner ved kombinert bruk av mirtazapin og warfarin er ikke kjent i følge flere interaksjonsdatabaser. En studie har undersøkt individer, som var stabilisert på individuelle warfarindoseringer, med henblikk på bruk av mirtazapin. Pasientene ble gitt 15 mg mirtazapin i to dager, etterfulgt av 30 mg daglig i fem dager. Det ble registrert en gjennomsnittlig økning i INR (protrombintid/international normalized ratio) fra 1,6 til 1,8. Den relativt beskjedne INR-økningen hadde trolig ikke klinisk betydning i følge forfatterne. Ved høyere doser med mirtazapin, kan man imidlertid ikke utelukke en mer uttalt effekt. Det anbefales å overvåke INR i tilfeller der warfarin gis samtidig med mirtazapin (5). Det er ikke funnet dokumentasjon på at samtidig bruk av mirtazapin og warfarin er kontraindisert.

* WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn, og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Konklusjon
Det foreligger manglende bevisgrunnlag for å kunne avkrefte eller fastlå en økt risiko for DVT ved bruk av mirtazapin. Det er ikke funnet dokumentasjon på at samtidig bruk av mirtazapin og warfarin er kontraindisert.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remeron. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 11. juni 2008).
  2. 2. Klasco RK (Ed): Mirtazapine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (27. august 2009).
  3. 3. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Mirtazapine. Pharmaceutical Press. Electronic version 2009, MedicinesComplete. Available at http://www.medicinescomplete.com/ (27. august 2009).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 28. august 2009.
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Marevan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 13. februar 2007).
  6. 6. Baxter K, editor. Stockley's Drug Interactions. London: Pharmaceutical Press. Electronic version. (28.august 2009).