Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5835, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.10.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Jernglycinchelat eller jernsulfat ved jernmangelanemi

Dato for henvendelse: 02.10.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5835, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehusfarmasøyt har fått spørsmål fra en avdeling på sykehuset. En pasient skulle bruke jernsulfat 100 mg (Ferro Retard), men fikk kjøpt jernglycinchelat 25 mg (Aminojern). Avdelingen lurer på om det er tilsvarende? Farmasøyten har lest at Aminojern opptas lettere i kroppen enn jernsulfat, men er det tilstrekkelig til at legemidlene tilsvarer hverandre?

SVAR: Aminojern inneholder jern som er chelatert med to molekyler av aminosyren glysin til et jernbisglysinchelat (1). Aminojern selges som kosttilskudd med lavdosert jern (<27 mg) i Norge (2). I følge enkelte referanser har studier vist bedre absorpsjon av jernglycinchelat sammenlignet med jernsulfat (3,4).

Aminojern hevdes å ha mindre gastrointestinale bivirkninger enn preparater med toverdig jern, f.eks. jernsulfat. Dette kan delvis forklares med bedre absorpsjon i tarmen, men kan også ha en direkte sammenheng med lavere jernmengde i preparatene.

I behandling av jernmangelanemi anbefales jernsulfat og annet toverdig jern i doser fra 60 mg jern daglig. 100 mg jern daglig er tilstrekkelig og dose utover dette vil ikke gi bedre eller raskere effekt (5,6).

Vi har funnet to studier som sammenligner effekt av jernsulfat og jernglysinchelat i behandling av jernmangelanemi (3,4). Studiene er små, og de gjort i spesielle pasientgrupper: underernærte barn (n = 40) og gastrektomerte pasienter (n = 18). I førstenevnte studie fant de ingen statistisk signifikant forskjell hemoglobinnivåer, mens i den andre studien fant de klinisk respons i favør av jernsulfat i en dose som tilføre 80 mg jern, sammenlignet med jernglysinsulfat i en dose som tilførte 50 mg jern. Pasientgruppene som er undersøkt er spesielle i forhold til absorpsjon av jern og det er usikkert i hvilken grad resultatene kan overføres til andre pasientgrupper. Begge studiene har også metodologiske begrensninger og feilkilder. Studier på jerntilskudd kan være vanskelig å tolke på grunn av reguleringsmekanismene som påvirker absorpsjon ved ulike grader av jernmangel. Det er også mange andre faktorer som påvirker absorpsjon av jern fra tarmen.

I et abstract beskrives en dobbeltblindet, randomisert cross-over-studie som undersøker tolerabilitet av jern gitt som jernbisglysinchelat og jernsulfat til 38 kvinner, deres jernstatus er ikke oppgitt i abstractet. Jernmengden var 50 mg før frokost i 14 dager for begge preparatene. Insidens og alvorlighet av bivirkninger var ikke statistisk signifikant forskjellig mellom de to preparatene. Det var imidlertid individuelle forskjeller: 14 kvinner opplevde bivirkninger kun ved bruk av jernsulfat, 8 kvinner kun når de brukte jernglysinchelat, og 16 kvinner hadde samme symptomprofil på begge preparatene (7).

Konklusjon
Det finnes noen studier som sammenligner jernbisglycinchelat med jernsulfat. Studiene viser ulike resultater. Foreløpig er det ikke dokumentert at jernglycinchelat har tilsvarende effekt som jernsulfat i behandling av jernmangelanemi i kliniske sammenlignende studier. Økt biotilgjengelighet av jernglycinchelat ift jernsulfat er rapportert, men det er ikke kjent hvilke doser som eventuelt er ekvivalente til foreliggende anbefalt dosering av jernsulfat i behandling av jernmangelanemi. Aminojern er et kosttilskudd med de konsekvenser det har for kontroll av produksjon etc. og har ikke indikasjon behandling av jernmangelanemi. Gjeldende anbefalinger for behandling av jernmangelanemi bør følges.

Utredningen er endret 1. juli 2016 med hensyn til produktnavnet Aminojern.

Referanser
  1. 1. Hertrampf E, Olivares M. Iron amino acid chelates. Int J Vitam Nutr Res 2004; 74(6): 435-43.
  2. 2. Forskrift om kosttilskudd. http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040520-0755.html.
  3. 3. Pineda O, Ashmead HD. Effectiveness of treatment of iron-deficiency anemia in infants and young children with ferrous bis-glycinate chelate. Nutrition 2001; 17(5): 381-4.
  4. 4. Mimura EC, Breganó JW et al. Comparison of ferrous sulfate and ferrous glycinate chelate for the treatment of iron deficiency anemia in gastrectomized patients. Nutrition 2008; 24(7-8): 663-8.
  5. 5. RELIS database 2009; spm.nr. 5583, RELIS Vest. www.relis.no
  6. 6. RELIS database 2009; spm.nr. 5436, RELIS Vest. www.relis.no
  7. 7. Coplin M, Schuette S et al. Tolerability of iron: a comparison of bis-glycino iron II and ferrous sulfate. Clin Ther 1991; 13(5): 606-12. Abstract.