Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5853, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.10.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Venlafaksin hos pasient med von Willebrands sykdom

Dato for henvendelse: 12.10.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5853, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved psykiatripraksis har foreskrevet venlafaksin (Efexor) til en kvinne med von Willebrands sykdom, men er nå i tvil om dette er forsvarlig på bakgrunn av potensielt økt blødningsfare som bivirkning av venlafaksin. Hvor relevant er dette? Kan pasienten bruke venlafaksin eller ikke? Finnes det andre antidepressiva som kan brukes?
Pasienten bruker ingen andre legemidler, og avventer oppstart med venlafaksin inntil tilbakemelding fra RELIS.

SVAR: Økt blødningsfare grunnet hemming av trombocyttaggregasjon er en kjent potensiell bivirkning av SSRI og SNRI. RELIS har tidligere svart på spørsmål om valg av antidepressiva hos pasienter med von Willebrands sykdom (1). Grad av serotonin-reopptakshemming ved antidepressiv behandling ser ut til å være beste prediktor for økt blødningsfare hos pasienter uten preeksisterende blødningsforstyrrelse (2). De ulike antidepressiva hemmer serotonin-reopptak i ulik grad (3), og det anbefales vanligvis å velge blant midlene med lav reopptakshemming hos pasienter med økt blødningsrisiko. Det må imidlertid understrekes at det fortsatt mangler kunnskap om relevante synergieffekter mellom preeksisterende blødningsforstyrrelser og redusert blodplatefunksjon ved bruk av antidepressiva (1,2).

Selv om von Willebrands sykdom er vanlig, vil de færreste personene med denne tilstanden søke legehjelp grunnet blødning. Sykdommen er i de fleste tilfeller mild, men gir i sjeldne tilfeller opphav til mer alvorlige blødninger (4). Alvorlighetsgraden av tilstanden bør inngå i vurderingen av hvilket antidepressivt middel som foreskrives. Spørsmålsstiller får tilsendt tidligere RELIS utredninger som belyser problemstillingen nærmere.

Konklusjon
Venlafaksin viser intermediær hemming av serotonin-reopptak (3). Vi antar at bruk av et middel med intermediær hemming kan være forsvarlig hos en pasient med von Willebrands sykdom, men at det ideelle nok vil være å tilstrebe et middel med lavest mulig hemming (1). Alvorlighetsgraden av pasientens von Willebrand bør inngå i denne vurderingen. Pasient og behandler må være oppmerksom på tidlige tegn på blødning eller økt frekvens av blødninger, for eksempel neseblødning, ekkymoser og blødninger i tannkjøttet.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2007; spm.nr. 1546, RELIS Nord-Norge (www.relis.no).
  2. 2. Halperin D, Reber G. Influence of antidepressants on hemostasis. Dialogues Clin Neurosci 2007; 9(1): 47-59.
  3. 3. RELIS database 2008; spm.nr. 2826, RELIS Øst (www.relis.no).
  4. 4. Rick ME. Treatment of von Willebrand disease. In: UpToDate Online 17.2. Leung LLK (section ed), http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 27. mai 2009)