Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2009; spm.nr. 5907, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.11.2009

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Huntingtons sykdom og behandling av depresjon

Dato for henvendelse: 19.11.2009

RELIS database 2009; spm.nr. 5907, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Hvilke type antidepressiva kan man anbefale ved behandling av depresjon hos en kvinne i midten av førti-årene som nylig har fått påvist Huntingtons sykdom? Moderat depresjon, ikke psykose eller suicidaltanker. Hun har brukt gabapentin (Neurontin) 300mg x 2, startet ved nevrologisk avdeling. Spørsmål fra lege ved psykiatrisk klinikk.

SVAR: Huntingtons sykdom er en inkurabel nevrodegenerativ sykdom, med autosomal dominant arvegang. Den karakteriseres av progredierende ufrivillige vridende bevegelser, kalt korea, samt psykiatriske forstyrrelser og tap av kognitive ferdigheter (1). Depresjon er den vanligste spesifikke psykiatriske diagnosen ved sykdommen, med en prevalens på 22% for alvorlig depresjon og en suicidfrekvens 4-6 ganger høyere enn i den generelle populasjonen (2). Etiologien bak depresjon ved Huntingtons sykdom er ikke fullt klarlagt og det er vanskelig å skille mellom psykososiale og biologiske faktorer som bidragsytere til depresjonen. Dyrestudier har imidlertid vist et tydelig primært nevrobiologisk utgangspunkt for depresjonsutvikling ved Huntingtons sykdom (3).

En amerikansk artikkel fra 2000 ser på fenomenologi, prevalens og håndtering av nevropsykiatriske tilstander som opptrer i basalgangliesykdommer, med hovedvekt på Huntingtons sykdom. Forfatterne er ikke kjent med randomiserte kontrollerte studier på behandling av depresjon ved Huntingtons sykdom eller andre basalgangliesykdommer, men baserer rådene sine på kliniske erfaringer og ekstrapolering fra depresjonshåndtering i andre pasientgrupper. Pasienter med basalgangliesykdom er spesielt sårbare for bivirkninger som sedasjon, fall og antikolinergindusert kognitiv svekkelse, og trisykliske antidepressiva anbefales derfor ikke som førstevalg. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRIer) kan ha en gunstigere toleranseprofil, og i tilleggg også virke positivt på en rekke andre symptomer man ofte også finner ved disse sykdommene, som irritabilitet, apati og tvangspregethet. Forfatterne har også hatt positiv erfaring med bruk av bupropion og venlafaksin, men påpeker at erfaringsgrunnlaget her er tynnere enn ved bruk av SSRI (2).

I en veileder fra Rikshospitalet for oppfølging av Huntingtons sykdom spesifiseres ikke type antidepressiva, utover at en ved depresjon forsøksvis kan behandle med vanlige antidepressiva (1).

Tetrabenazin brukes i økende grad for å dempe hyperkinetiske dyskinesier. Dette medikamentet er godkjent brukt i USA og Storbritannia, men finnes kun på registreringsfritak i Norge (1). Dersom dette på sikt skulle være aktuelt for pasienten, bør en være oppmerksom på mulige interaksjoner med SSRIene fluoksetin og paroksetin og MAO-hemmeren moklobemid. Fluoksetin og paroksetin øker eksponeringen av tetrabenazin gjennom sterk hemming av CYP2D6, mens samtidig bruk av tetrabenazin og moklobemid er kontraindisert på grunn av risikoen for økte nivåer av katekolaminer (4).

Det bemerkes at depresjon er en vanlig bivirkning av gabapentin (5).

Referanser
  1. 1. Britta Nilsson (prosjektleder), Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet. Oppfølgingsveileder ved Huntingtons sykdom 2007, 6.opplag. Aktiv Trykk.
  2. 2. Rosenblatt A, Leroi I. The neuropsychiatry of Huntington's disease and basal ganglia disorders. Psychosomatics 2000; 41: 24-30.
  3. 3. Pouladi MA, Graham RK et al. Prevention of depressive behaviour in the YAC128 mouse model of Huntington disease by mutation at residue 586 of huntingtin. Brain 2009; 132: 919-32.
  4. 4. Klasco RK (Ed): Tetrabenazine (Drug Evaluation). DRUGDEX® System (electronic version). Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (23.november 2009).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neurontin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 2.oktober 2010).