Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 641, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.03.1998

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sandimmun Neoral (ciklosporin) og nevrogent hørselstap

Dato for henvendelse: 13.03.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 641, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan Sandimmun Neoral (ciklosporin) gi nevrogent hørselstap? Kvinnelig pasient ble behandlet for reumatoid artritt med Sandimmun Neoral. Hun fikk øresus og dosen ble redusert. Fremdeles øresus etter dosereduksjon, men mindre uttalt. Nå påvist hørselstap på venstre øre. Hørselen ble ikke sjekket før behandlingen startet. Hun sto på Ercoquin (hydroksyklorokin) mens hun ble behandlet med ciklosporin. Legen ønsker å vite om Sandimmun Neoral kan gi slike bivirkninger.

SVAR: Det er i kliniske studier vist at forekomst av og type bivirkninger observert i pasienter behandlet med Sandimmun Neoral er sammenlignbare med de som er observert ved bruk av Sandimmun (1).

Hørselstap er rapport i 2% eller mindre av til sammen 829 pasienter behandlet med Sandimmun (1). Det er i en studie beskrevet ett tilfelle av ototoksisitet der symptomene inntraff ved en plasmakonsentrasjon av ciklosporin på 475 ng/ml (2). Symptomene forsvant ved reduksjon av ciklosporindosen. En annen studie rapporterte at tolv pasienter utviklet ototoksisitet 2-3 uker etter høydose kjemoterapi i kombinasjon med ciklosporin, men ikke ved kjemoterapi alene (3). I disse tilfellene opphørte hørselstapet i løpet av få uker, vanligvis før seponering.

En ciklosporinbehandlet nyretransplantert pasient fikk plutselig hørselstap antagelig som følge av en tromboembolisk hendelse der ciklosporin kan ha vært en medvirkende faktor (4).

Ved utprøving av ciklosporin i behandling av Cogan's syndrom, ble behandlingen avbrutt i ett tilfelle da overgang til ciklosporin var forbundet med hørselsfluktuasjoner (5).

Nevrologiske forandringer indusert av ciklosporin er vanligvis reversible ved dosereduksjon eller seponering (6). Faktorer som kan øke risikoen for nevrotoksisitet av ciklosporin inkluderer hypomagnesemi, hypokolesterolemi, intravenøs administrasjon, høy terapeutisk plasmakonsentrasjon, samt rask økning i plasmakonsentrasjonen av ciklosporin (7,8).

Da pasienten også sto på Ercoquin (hydroksyklorokin) mens hun ble behandlet med ciklosporin, minnes det om at tinnitus også kan oppstå ved bruk av dette preparatet (9).

Konklusjon
Det er beskrevet hørselstap ved bruk av ciklosporin, men antall kasusrapporter er svært begrenset. I alle rapporterte tilfeller har hørselstapet vært reversibelt.

Referanser
 1. 1. PDR. Neoral. Micromedex database 1974-1998; vol 96.
 2. 2. Labar B et al. Cyclosporin neurotoxicity in patients treated with allogeneic bone marrow transplantation. Biomed Pharmacother 1986; 40: 148-50.
 3. 3. Stiff PJ et al. High-dose chemotherapy combined with escalating doses of cyclosporin A and an autologous bone marrow transplant for the treatment of drug-resistant solid tumors: A phase I clinical trial. Clin Cancer Res 1995; 1: 1495-1502.
 4. 4. Arinsoy T et al. Sudden hearing loss in a cyclosporin-treated renal transplantation patient. Nephron 1993, 63: 116-7.
 5. 5. Allen MB et al. Use of immunosuppressive agents in the treatment of severe ocular and vascular manifestations of Cogan's syndrome. Am J Med 1990; 88: 296-301.
 6. 6. Drugdex, Drug Evaluations. Cyclosporine. Micromedex database 1974-1998; vol. 96.
 7. 7. de Groen PC et al. Central nervous system toxicity after liver transplantation. The role of cyclosporine and cholesterol. N Eng J Med 1987; 317: 861-6.
 8. 8. Craven JL. Cyclosporine-associated organic mental disorders in liver transplant recipients. Psychosomatics 1991; 32: 94-102.
 9. 9. Drugdex, Drug Evaluations. Hydroxychloroquine. Micromedex database 1974-1998; vol. 96.