Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2010; spm.nr. 6488, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.11.2010

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kontinuerlig bruk av p-piller ved endometriose

Dato for henvendelse: 17.11.2010

RELIS database 2010; spm.nr. 6488, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med endometriose på isjasnerven bør av denne grunn ikke ha menstruasjon med proliferasjonsfase, da dette medfører trykk mot nerve. Hun kan eventuelt ha blødning av og til uten høy risiko for skade. Finnes det noen litteratur på hvor lenge en kan utsette menstruasjon med monofasiske p-piller uten bivirkninger generelt eller mht fruktbarhet? Hvilken type p-piller er evt anbefalt? Pasienten ønsker flere barn. Spørsmål fra legestudent.

SVAR: I det aktuelle tilfellet er problemstillingen at man ikke ønsker proliferasjonsfase med bakgrunn i pasientens endometriose på isjasnerven. Ved p-pillebruk forblir endometriet tynt og atrofisk, og månedlig blødning er ikke nødvendig av medisinsk grunn. Ultralydundersøkelser av endometriet ved bruk av p-piller med forlenget syklus viser ingen oppbygging av vev som trenger å avstøtes (1). Kontinuerlig bruk av monofasisk p-pille uten opphold er førstevalg ved hormonell behandling av endometriose. Kontinuerlig tilførsel av progestiner, for eksempel medroksyprogesteronacetat eller noretisteron, i tilstrekkelig dose vil også gi amenoré (2-3).

RELIS har tidligere svart på spørsmål om utsettelse av menstruasjonen med p-piller og kontinuerlig bruk av p-piller. Nyeste utredning (4) om dette tema ble sendt til spørsmålsstiller. Det er ikke gjort studier som angir konkret hvor lenge en kan ta p-pillen kontinuerlig. Det er flest studier publisert med tre måneders kontinuerlig inntak. Gjennombruddsblødninger kan være bakgrunnen for at det ofte anbefales å ta en tablettfri periode etter tre brett (63 dager). Stor variasjon i sykluslengder i studiene og få studier gjør imidlertid at en ikke kan konkludere med at det eksisterer én optimal sykluslengde. I følge gynekolog ved St. Olavs hospital er det ingen fysiologisk grunn til å ha tablettfri periode etter kontinuerlig inntak av tre brett med p-piller. Dersom kvinnen ikke får gjennombruddsblødninger kan hun fortsette å ta p-pillen (4). Langtidseffekter i forhold til kreftrisiko og utvikling av hjerte- og karsykdom etter flere måneders kontinuerlig bruk av p-piller av kombinasjonstypen er foreløpig lite dokumentert (1,4). I en artikkel refereres det til at langtidsbruk av p-piller over 1-2 år ikke er beskrevet i litteraturen (5). Kontinuerlig bruk av p-piller som beskrevet over gjelder monofasiske kombinasjonspreparater med både østrogen- og progestinkomponent.

I det aktuelle tilfellet er det også spørsmål om utsettelse av menstruasjon med kontinuerlig bruk av p-piller vil påvirke fruktbarheten. Effekt på fertilitet ved seponering etter flere sammenhengende uteblitte bortfallsblødninger ser ikke ut til å være endret i forhold til tradisjonell bruk, basert på begrenset dokumentasjon (1,6). Det er kjent at ved tradisjonell bruk av p-piller kan kvinner oppleve en midlertidig, og beskjeden, reduksjon i fertilitet. Tid før normalisering av fertilitet etter seponering av p-piller kan variere, og vil være avhengig av syklus før oppstart med p-piller, pre-eksisterende oligomenorré eller lav kroppsvekt og alder (7). Studier viser at 12 måneder etter seponering er fertiliteten tilsvarende for tidligere brukere av p-piller som for tidligere brukere av andre prevensjonsmidler som intrauterint innlegg, minipiller og kondom (6).

Ovenstående er basert på referanser som hovedsakelig ble publisert i 2008 og 2009. Vi har foretatt et oppdatert litteratursøk og finner nyere artikler om dette tema. Ingen av de nyere artiklene tilfører imidlertid informasjon som endrer på tidligere konklusjoner.

Konklusjon
Kontinuerlig bruk av monofasiske p-piller er en av behandlingsstrategiene ved endometriose. Det er ikke gjort langtidsstudier (over 1-2 år) på effekt og sikkerhet av kontinuerlig bruk av p-piller og det er ikke dokumentert en optimal sykluslengde. P-piller vil kunne gi en midlertidig redusert fertilitet etter seponering, men det er ikke grunn til å anta at effekten på fertilitet er annerledes ved kontinuerlig bruk av p-piller sammenlignet med syklisk bruk.

Referanser
  1. 1. Kvan E, Narum S. P-piller med forlenget syklus - et fremskritt? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2202-3.
  2. 2. RELIS database 2009; spm.nr. 2045, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no/database)
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no/ (9. november 2010).
  4. 4. RELIS database 2008; spm.nr. 2843, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  5. 5. Shrader SP, Dickerson LM. Extended- and continous-cycle oral contraceptives. (Abstract). Pharmacotherapy 2008; 28(8): 1033-40.
  6. 6. Barnhart KT, Schreiber CA. Return to fertility following discontinuation of oral contraceptives. Fertil Steril 2009; 91(3): 659-63.
  7. 7. RELIS database 2008; spm.nr. 3167, RELIS Øst. (www.relis.no/database)