Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6736, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.03.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Trimetoprim og eksponering i 1. trimester

Dato for henvendelse: 25.03.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6736, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Allmennlege spør om potensielle skader dersom en gravid kvinne får trimetoprim i 1. trimester.

SVAR: Det anbefales tilbakeholdenhet med bruk av trimetoprim i første trimester. Trimetoprim er en folsyreantagonist og er vist å være teratogent i høye doser i dyreforsøk. Dersom det ansees som nødvendig å bruke trimetoprim i første trimester bør det gis folsyretilskudd i tillegg. Eksponering for trimetoprim i første trimester danner ikke tilstrekkelig grunnlag for å diskutere svangerskapsavbrudd, men kan være en grunn til å tilby utvidet fosterdiagnostikk (1-3).

Bakgrunn
Det er sparsomt med humane data om bruk av trimetoprim tidlig i graviditeten og risikoen for misdannelser. Noen studier har hevdet en teratogen effekt av trimetoprim med økt risiko for blant annet nevralrørsdefekter og multippelt skadede barn, men dette baseres på små og delvis usikre data. Samlet sett synes det ikke å være en høy risiko for misdannelser (2,3).

I det svenske medisinske fødselsregisteret finnes det data på 1016 barn hvis mødre rapporterte bruk av trimetoprim. Av disse barna hadde 25 (2,5 %) en misdannelse, hvilket er som forventet. Ingen tilfeller av nevralrørsdefekter var rapportert, men flere av barna hadde andre alvorlige misdannelser. Ett barn hadde corpus callosum-agenesi, ett hadde ekstremitetreduksjon, tre barn hadde leppeganespalte, ett barn ganespalte, ett barn tynntarmsatresi, hydronefrose og lungearteriemisdannelse. Det var også sett ett tilfelle av øsofagusatresi, to tilfeller av ventrikkelseptumdefekter, ett med pulmonalstenose, to med hydronefrose, seks med hypospadi og ett barn hadde diagnose epispadi. Det understrekes at årsakssammenhengen mellom bruk av trimetoprim hos mor og misdannelser hos barnet ikke er avklart, men samlet sett synes alvorlighetsgraden av misdannelsene å danne grunnlag for en viss forsiktighet med bruk (2).

En nylig publisert studie har undersøkt risiko for lav fødselsvekt (under 2500 g) og for tidlig fødsel (gestasjonsalder under 37 uker) ved bruk av trimetoprim-sulfametoksazol og enkelte andre antiinfektiva i svangerskapet. I materialet var det 447 graviditeter med maternal bruk av trimetoprim-sulfametoksazol og det ble funnet en statistisk signifikant økt risiko for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel i disse graviditetene. Tilsvarende ble ikke funnet for de andre antiinfektiva undersøkt. Studien er basert på en mor-barndatabase og flere forhold hos mor som blant annet røyking under svangerskapet, mors vekt og compliance er ikke medregnet. Funnene må også ses i sammenheng med at maternal UVI øker risikoen for for tidlig fødsel (4).

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Graviditet og legemidler; trimetoprim. http://www.legemiddelhandboka.no/ (18. mars 2011).
  2. 2. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Trimetoprim. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 01. mars 2009).
  3. 3. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2008; 8th ed.: 1866-9.
  4. 4. Yang J, Xie RH et al. Exposure to trimethoprim/sulfamethoxazole but not other FDA category C and D anti-infectives is associated with increased risks of preterm birth and low birth weight. Int J Infect Dis. 2011 Feb 21 [Epub ahead of print].