Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6821, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 01.06.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Synsforstyrrelser ved bruk av risperidon, lamotrigin, olanzapin og kloralhydrat

Dato for henvendelse: 01.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6821, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En medisinstudent spør på vegne av psykiater om følgende medikamenter, eventuelt interaksjoner, kan ha gitt synsforstyrrelser utover de kjente bivirkningene med tåkesyn og dobbeltsyn: lamotrigin (Lamictal), olanzapin (Zyprexa), risperidon (Risperdal) og kloralhydrat (Kloralmikstur).

SVAR: I litteraturen er det motstridende resultater på studier gjort vedrørende interaksjoner mellom legemidlene den aktuelle pasienten bruker, men medikamentregimet kan potensielt gi flere interaksjoner. Hvorvidt kombinasjonen av de aktuelle legemidlene kan ha gitt utslag i form av synsforstyrrelser finnes det ikke noe klar dokumentasjon på, men en eventuell sammenheng kan heller ikke utelukkes med tanke på legemidlenes virkningsmekanisme. Av de aktuelle legemidlene er det rapportert flere kjente bivirkninger på øyet/synet som beskrevet nedenfor. Potensielle interaksjoner omtales til slutt.

Øyerelaterte bivirkninger av risperidon
I preparatomtalen oppgis tåkesyn som en vanlig bivirkning av risperidon (Risperdal) (1a). Av mindre vanlige øyesykdommer nevnes konjuntivitt, okular hyperemi, puss i øyet, opphovnede øyne, tørre øyne, økt tåreflom og fotofobi (1a). Nedsatt synsskarphet, rullende øyne og glaukom er rapportert som sjeldne bivirkninger av risperidon (1a).

Øyerelaterte bivirkninger av olanzapin
Amblyopi (nedsatt syn) og esotropi (innoverskjeling) er nevnt som bivirkninger av olanzapin (Zyprexa) (2a). Forekomsten av amblyopi angis i størrelsesorden 3 -9 % (2a). Et enkelttilfelle av estropi ble rapportert for en 14 år gammel jente som ble behandlet med olanzapin 5 mg og fluoksetin 40mg daglig. Pasienten hadde symptomer på hodepine og klaget på synsforstyrrelser, deriblant amblyopi og diplopi. En nevrologisk undersøkelse ga ingen funn og CT og MRI av hodet var normalt. En uke etter seponering av olanzapin forsvant hodepinen, diplopi og estropi (2a).

Øyerelaterte bivirkninger av lamotrigin
Tåkesyn og diplopi (dobbeltsyn) er som kjent nevnt svært vanlige bivirkninger av lamotrigin (Lamictal) (1b). I tillegg nevnes nystagmus (2- 5 %) og amblyopi (1 %) som kjente bivirkninger (2b,3). En studie av Arndt et al hadde som formål å evaluere visuell effekt av lamotrigin gitt som monoterapi til 24 pasienter. Forfatterne konkluderte med at lamotrigin ikke hadde ført til irreversible skader på synet, men kunne samtidig ikke utelukke en reversibel doserelatert toksisk effekt på retina (4).

Potensielle interaksjoner
Det har ikke blitt funnet kjente interaksjoner som tilsier endret farmakokinetikk for verken risperidon, lamotrigin eller olanzapin ved samtidig bruk. Antipsykotiske legemidler som risperidon og olanzapin som har affinitet til de samme reseptorene, vil kunne additivt påvirke hverandres antikolinerge effekter når de brukes i kombinasjon. En eventuell synergistisk effekt kan derfor potensielt tenke seg å øke bivirkningsprofilen til de angitte legemidlene.

Kloralhydrat (Kloralmikstur) interagerer med både lamotrigin, risperidon og olanzapin og kan i kombinasjon øke risikoen for kardiotoksiske effekter (5,6).

Konklusjon
Etter søk i interaksjonsdatabaser er det funnet at følgende medikamentregime potensielt kan gi flere interaksjoner, men vi har ikke funnet holdepunkter for å si noe om dette kan være årsak til synsforstyrrelser. Utover de kjente bivirkningene tåkesyn og dobbeltsyn er det sett flere ulike bivirkninger relatert til øyet eller synet for både risperidon, lamotrigin og olanzapin. For olanzapin er det mellom annet rapportert om esotropi og amblyopi, for lamotrigin nystagmus og amblyopi.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Risperdal (Sist endret: 24. mars 2011), b) Lamictal (Sist endret: 19. januar 2011). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.
  2. 2. Klasco RK, editor. a) Olanzapine, b) Lamotrigine (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (11. mai 2011)
  3. 3. Clinical Pharmacology 2011 database. Lamotrigine. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (11. mai 2011).
  4. 4. Arndt CF, Husson J et al. Retinal electrophysiological results in patients receiving lamotrigine monotherapy. Epilepsia 2005;46(7):1055-60.
  5. 5. Klasco RK, editor. (USP Drug Interactions). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (11. mai 2011).
  6. 6. Baxter K, editor. Stockleys Drug Interactions. http://www.medicinescomplete.com/ (11. mai 2011).