Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6875, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.06.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetylsalisylsyre, munntørrhet og svimmelhet

Dato for henvendelse: 17.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6875, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege har en pasient som etter at han begynte på acetylsalisylsyre (Acetyratio) 75 mg daglig har vært plaget av munntørrhet og svimmelhet. Kan dette være en bivirkning av legemidlet? Pasienten bruker ingen andre faste medisiner og alle blodprøver er normale.

SVAR: Det fins lite informasjon om munntørrhet som bivirkning av acetylsalisylsyre i tilgjengelig litteratur, og dette er heller ikkj omtalt i preparatomtalen til Acetyratio (1). Det fins enkelte rapporter i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase, men tallet på rapporter er svært lavt i forhold til den omfattende bruken av acetylsalisylsyre og kan ikke brukes til å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemidlet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen (2).

Svimmelhet alene er ikke en vanlig bivirkning av acetylsalisylsyre, men inngår sammen med hodepine, forvirring, svekket hørsel og tinnitus som en del av symptomene sett ved overdosering (1,3).

Både svimmelhet og munntørrhet kan være antikolinerge bivirkningssymptomer, men vi kan ikke finne at acetylsalisylsyre er kjent å ha en effekt på kolinerg signaltransmisjon.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Albyl-E 75 mg. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 18. mars 2010).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 10. juni 2011.
  3. 3. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.1: 17.