Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 6904, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.06.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger av tetrabenazin og behandling av Huntingtons sykdom

Dato for henvendelse: 29.06.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 6904, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med Huntingtons sykdom har fått preparatet tetrabenazin (Xenazine), som er uregistrert i Norge. Hun har nå fått betydelig sedasjon og depresjon som mistenkes å være bivirkninger. Lege ønsker opplysninger om bivirkninger og interaksjoner for tetrabenazin, samt en oversikt over andre preparater som er brukt ved Huntingtons sykdom.

SVAR: Xenazine inneholder virkestoffet tetrabenazin og er det eneste legemiddelet med indikasjon Huntingtons sykdom i USA (1). Tetrabenazin finnes på det danske markedet som Nitoman og den danske preparatomtalen med en oversikt over registrerte bivirkninger og interaksjoner ble sendt til legen som sendte inn spørsmålet. Forøvrig er sedasjon og depresjon to av de hyppigst rapporterte bivirkningene ved behandling med tetrabenazin. Under særlige advarsler bemerkes det at tetrabenazin kan forårsake depresjon eller forverre eksisterende depresjon og at det har vært rapportert tilfeller av selvmordstanker hos tetrabenazin behandlede pasienter (2).

Huntingtons sykdom er en degenerativ hjernesykdom som kjennetegnes av abnorme involuntære bevegelser (koreatiske) og demensutvikling hvor dyskinesien kan behandles med tetrabenazin (3,4). En dansk oversikt over legemidler mot dyskinesi med anbefalinger av preparatvalg ble sendt til spørsmålsstiller (3). I Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er vanlig behandling for Huntingtons sykdom anført som dopaminantagonister av typen førstegenerasjons lavdoseantipsykotika, som haloperidol (4).

Referanser
  1. 1. Huntington's Disease Society of America. (lest 23. juni 2011) http://www.hdsa.org/about/our-mission/what-is-hd.html
  2. 2. Lægemiddelstyrelsen i Danmark. Preparatomtale (SPC) Nitoman. http://www.produktresume.dk (sist endret: 29. april 2010)
  3. 3. Pedersen C, red. pro.Medicin.dk http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/grupper/219025 (lest 22. juni 2011)
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Huntingtons sykdom. http://www.legemiddelhandboka.no/ (lest 23. juni 2011).