Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 7053, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.10.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Statiner og akutt pankreatitt

Dato for henvendelse: 14.10.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 7053, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykehuslege spør om akutt pankreatitt som bivirkning av statiner. Det aktuelle er en pasient med klar indikasjon for statinbehandling, men som tidligere i år var vært innlagt med akutt pankreatitt. Det ble ikke funnet åpenbare utløsende faktorer. Pasienten stod på atorvastatin (Lipitor) 40 mg ved innkomst og denne ble seponert på mistanke om at den hadde forårsaket pankreatitter. Er dette en antatt klasseeffekt av statinene, eller kan enkelte av virkestoffene forventes å gi mindre av dette, f.eks. pravastatin og rosuvastatin, siden disse metaboliseres annerledes enn andre statiner?

SVAR: RELIS har tidligere konkludert med at pankreatitt er en klasseeffekt av statiner. Bivirkningen angis som mindre vanlig (1:100 - 1:1000), sjelden (1:1000 - 1:10 000) eller svært sjelden (<1:10 000), avhengig av preparat og kilde (1). Et nytt litteratursøk har ikke fremkommet med ytterligere informasjon. Det ble ikke funnet informasjon om kjennskap til en eventuell mekanisme bak statinindusert pankreatitt og om metabolismen av statinene har en betydning. Vi har imidlertid ikke umiddelbar tilgang til enkelte av de eldre artiklene som tar for seg statiner og pankreatitt, men spørsmålsstiller fikk tilbud om at disse kan forsøkes skaffes om ønskelig.

Spørsmålsstiller fikk tilsendt en artikkel fra RELIS fra 2007 som tar for seg statiner og akutt pankreatitt (2). Her konkluderes det med at akutt pankreatitt er en relativt sjelden sykdom. En meta-analyse fant en odds ratio på 1,41 for akutt pankreatitt ved bruk av statiner i løpet av det siste året forut for diagnosen. Dette betyr at omlag 300 000 pasienter må bruke statiner i ett år for at én skal få akutt pankreatitt som følge av statinbruken. Datagrunnlaget er sparsomt, men det er holdepunkter for at både høye og lave statindoser kan utløse akutt pankreatitt, som oftest etter flere måneders behandling. Økende alder ser ikke ut til å være noen betydelig risikofaktor.

For Ezetimib, som i en del tilfeller forskrives til pasienter som av forskjellige grunner ikke kan bruke statiner, er det også rapportert pankreatitt som sjelden bivirkning (1).

Referanser
  1. 1. Statiner og pankreatitt. RELIS database 2008; spm.nr. 3572, RELIS Sør. (www.relis.no/database)
  2. 2. Nordmo E, Småbrekke L. Statiner og akutt pankreatitt. www.relis.no (Publisert: 22. februar 2007)