Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 7175, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.12.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Rifampicin og redusert sædkvalitet

Dato for henvendelse: 12.12.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 7175, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan rifampicin gi nedsatt sædkvalitet hos menn? Spørsmål fra en tuberkulosekoordinator.

SVAR: Det foreligger svært begrenset forskning på legemidlers påvirkning av humane spermier. For de fleste legemidler brukt av far før eller under befruktningen regnes risikoen for fosterskadelige effekter som lav. Dersom det er en påvirkning vil dette som regel medføre redusert fertilitet. For noen flere legemidler er det sett på effekter på spermatogenese/spermier i dyremodeller (1).

Dersom spørsmålet er stilt på bakgrunn av en mistenkt bivirkning av rifampicin, bør saken meldes som en bivirkning.

I hvor stor grad rifampicin gjenfinnes i sæd er ikke kjent. Rifampicin har et tilsynelatende distribusjonsvolum på 1,6 L/kg, og oppgis å raskt penetrere til ulike kroppsvæsker og vev, inkludert beinvev. Rifampicin krysser placenta og skilles ut i morsmelk (2). Dette tyder på at rifampicin har membranpenetrerende egenskaper, og sannsynligvis også kan passere blod-testisbarrieren ved langtidsbehandling.

En dyrestudie har vist signifikant reduksjon i spermmotilitet, økning i unormale sædceller og redusert spermtall hos rotter som har blitt eksponert for rifampicin (3), men resultatene fra denne studien er ikke direkte overførbare til humane forhold. Det har ikke blitt funnet studier der effekten på rifampicin på human sædkvalitet er undersøkt.

Vurdering
Det er i litteraturen ingen holdepunkter for å mistenke at bruk av rifampicin medfører redusert fertilitet eller mannlige teratogene effekter, men på bakgrunn av manglende dokumentasjon kan dette heller ikke utelukkes.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2009; spm.nr 3215, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Rimactan. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. august 2004).
  3. 3. Awodele O, Akintonwa A, Osunkalu VO, Coker HA. Modulatory activity of antioxidants against the toxicity of Rifampicin in vivo. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2010; 52(1): 43-6.