Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 7181, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.12.2011

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Terapianbefalinger for bipolar lidelse hos ungdom

Dato for henvendelse: 16.12.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 7181, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege spør om hva som er de nyeste medikamentanbefalingene for bipolar lidelse hos ungdom? Aktuelle pasient er 15 år gammel gutt under utredning og som er depressiv nå. Han har hypomane/maniske episoder ca en gang i måneden med varighet en knapp uke avløst av depressive perioder.
Ved oppfølgende kontakt med spørsmålsstiller ønskes også linker til de seneste anbefalingene for bipolar lidelse hos voksne, spesielt med fokus på aripiprazol som vurderes som behandling i det aktuelle tilfellet.

SVAR: Det ble gjennomgått norske, svenske, danske og flere internasjonale retningslinjer. For behandling av barn/ungdom ble det ikke funnet noen nyere retningslinjer enn fra britiske NICE fra 2006. Her anbefales det i store trekk samme behandling som for voksne, men i lavere doser og større fokus på ikke-medikamentell tilleggsbehandling og overvåking av bivirkninger (1).

I tillegg finnes det enkeltstudier som har sett på noen preparater eller preparatgrupper i ulike settinger. En artikkel fokuserer på forebygging og behandling, inkludert omega-3 fettsyrer og vitaminer (2). Spørsmålsstiller ble også gjort oppmerksom på noen abstract av oppsummeringsartikler der RELIS kan bestille hele artiklene hvis ønskelig (3,4).

Når det gjelder behandling av voksne har både Sverige og Danmark oppdatert sine retningslinjer i 2011, og disse ble formidlet til spørsmålsstiller (5,6). I de svenske anbefalingene er bruken av aripiprazol ved bipolar lidelse omtalt med referanser til nyere litteratur. Effekten av aripiprazol i monoterapi synes å være begrenset til målt som reduksjon av depressive symptom og i forebygging av depressive residiv, men effektivt mot manisk residiv. Dette er litt i kontrast til samlede evidens for at atypiske antipsykotika er vist å være effektive i behandling av den depressive fasen av bipolar lidelse. Det kan nevnes at flere studier har vært av kort varighet. RELIS har i tillegg utredet noen ulike aspekter ved bruk av aripiprazol ved bipolar lidelse, bl.a. med henvisning til en nylig publisert artikkel av Yatham (7).

Referanser
  1. 1. NICE. Bipolar disorder. The management of bipolar disorder in adults, children and adolescents, in primary and secondary care. www.nice.org.uk/nicemedia/live/10990/30193/30193.pdf.
  2. 2. McNamara RK, Nandagopal JJ et al. Preventative strategies for early-onset bipolar disorder: towards a clinical staging model. CNS Drugs 2010; 24(12): 983-96.
  3. 3. Thomas T, Stansifer L et al. Psychopharmacology of pediatric bipolar disorders in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 2011; 58(1): 173-87, xii.
  4. 4. Liu HY, Potter MP et al. Pharmacologic treatments for pediatric bipolar disorder: a review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2011; 50 (8): 749-762. e39.
  5. 5. Janus. Expertrådsutlåtanden. Farmakologisk behandling och profylax av mani och depression vid bipolärt syndrom. www.janusinfo.se
  6. 6. Institutt for rationel farmakoterapi. Vestergaard P. Behandling af bipolar affektiv sindslidelse (14. februar 2011). www.irf.dk.
  7. 7. Yatham LN. A clinical review of aripiprazole in bipolar depression and maintenance therapy of bipolar disorder. J Affect Disord 2011; 128 Suppl 1: S21-8. Review.