Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7214, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 04.01.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylenklorid og primær biliær cirrhose

Dato for henvendelse: 04.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7214, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ber om dokumentasjon på om metylenklorid kan forverre leversykdommen hos pasient med primær biliær cirrhose.

SVAR: Metylenklorid er et organisk løsemiddel som brukes i industrien til ulike formål. Ifølge sikkerhetsdatabladet for metylenklorid er de viktigste helseskadelige effektene knyttet til eksponering en mulig økt kreftrisiko samt CNS påvirkning (sedasjon, bevisstløshet, mulig død) ved innånding (1).

Ved søk i litteraturen finner man ingen treff spesifikt på metylenklorid og primær biliær cirrhose. Ved søk på leversykdom generelt finnes få studier av nyere dato, og hovedvekten av publikasjonene er gjort på 90-tallet.

En rekke studier på mus finner at langvarig eksponering av metylenklorid kan resultere i lever og lungekreft (2). Om dette også gjelder for mennesker er mer usikkert. En oversiktsartikkel tok for seg retrospektive kohortstudier på eksponerte arbeidere og fant at kohorten som var utsatt for de høyeste konsentrasjonene av metylenklorid, var mer utsatt for lever og gallegangskreft. Dette fant man ikke for dem som var utsatt for lavere konsentrasjoner, hvor pancreascancer var mer utbredt. Økt risiko for lungekreft fant man også i en av studiene. Andre studier har ikke kunnet bekrefte disse funnene og dokumentasjonen er inkonsistent for alle typer cancerutvikling hos mennesker (3).

Man har ikke funnet dokumentasjon på at kronisk eksponering av metylenklorid kan gi seg utslag i annen leversykdom.

Konklusjon
Metylenklorideksponering gir økt risiko for lunge og leverkreft hos mus, om dette også gjelder hos mennesker er ikke endelig avklart. Man har ikke funnet dokumentasjon på at kronisk eksponering av metylenklorid øker risiko for eller forverrer annen leversykdom.

Referanser
  1. 1. Sikkerhetsdatablad. Metylenklorid. http://hms.cobuilder.no/hmsdoc/915986929314751976.pdf (revidert 12. juni 2009).
  2. 2. Green T. Methylene chloride induced mouse liver and lung tumors: an overview of the role of mechanistic studies in human safety assessment. Hum Exp Toxicol 1997; 16(1): 3-13.
  3. 3. Lynge E, Anttila A et al. Organic solvents and cancer. Cancer Causes Control 1997; 8: 406-19.