Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7291, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.03.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klomipramin og vedvarende bivirkninger

Dato for henvendelse: 06.03.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7291, RELIS Vest

SPØRSMÅL: 40 år gammel mann har brukt klomipramin (Anafranil) 20 mg i en 15-årsperiode og seponert så. Etter seponering utviklet han endel stressrelaterte plager og perioder med dårlig søvn. Startet opp igjen med klomipramin året etter seponeringen. Han har imidlertid fortsatt perioder med mye av de samme reaksjonene i kroppen, til eksempel uvelhet, prikkinger og stikkinger i ekstremitetene, press i hodet, kvalme, svimmelhet, tinnitus, muskelsmerter og stort søvnbehov. Korte perioder med søvnløshet. I tillegg sviende følelse i tunge/munnhule, ekstraslag. Uvel etter fysisk trening som han er vant til å drive med. Også hyppig vannlating, problemer med å tømme blæren og nokturi. Adekvat utredet uten at sykdom er påvist. Lege spør om det er kjent at seponering og deretter reoppstart med klomipramin eller andre TCA kan utløse noen av disse plagene.

SVAR: Bivirkningene ved bruk av klomipramin er vanligvis milde og forbigående, og forsvinner ved kontinuerlig behandling eller dosereduksjon. De korrelerer ikke alltid med plasmanivå eller dose. Mange av bivirkningene er assosiert med antimuskarineffekten. Toleranse utvikles vanligvis for de sedative og antikolinerge effektene og alvorlige bivirkninger som krever seponering er sjeldne. De fleste av pasientens symptomer gjennfinnes som svært vanlige eller vanlige bivirkninger av klomipramin ifølge preparatomtalen: søvnforstyrrelse (vanlig), insomnia (vanlig), svimmelhet (svært vanlig), hodepine (svært vanlig), parestesier (vanlig), tinnitus (vanlig), sinus tachycardi (vanlig),palpitasjoner (vanlig), arrytmier (mindre vanlig), kvalme (svært vanlig), munntørrhet (svært vanlig), smaksforstyrrelser (vanlig), vannlatingsforstyrrelser (svært vanlig) og urinretensjon (svært sjeldent). Også perifer neuropati og stomatitt er kjente bivirkninger av klomipramin. Dersom disse symptomene er bivirkninger av kontinuerlig klomipraminbruk burde man imidlertid forventet at symptomene var mer eller mindre konstant tilstede og ikke bare opptrer i perioder (1,2,3).

Hos ovennevnte pasient er ikke indikasjonen for bruk av klomipramin oppgitt. Noen studier har vist at pasienter med depresjon tolererer klomipramin relativt til placebo dårligere enn pasienter med tvangslidelser (4).

Om pasienten bruker andre legemidler er ikke kjent. En rekke legemidler interagerer med klomipramin og kan påvirke effekten (og bivirkningene) av legemiddelet. Bivirkningene kan forsterkes ved samtidig bruk av andre legemidler/preparater med antikolinerg eller CNS depriverende effekt, inkludert alkohol (2).

Ved søk i litteraturen er det ikke beskrevet at seponering og senere reintroduksjon av klomipramin eller andre trisykliske antidepressiva utløser bivirkninger eller plager av typen som ovennevnte pasient opplever.

Konklusjon
Klomipramin tolereres vanligvis godt og de fleste utvikler toleranse slik at bivirkninger ofte er forbigående. De fleste av pasientens symptomer er kjente bivirkninger av klomipramin, men man ville forventet at disse symptomene var konstant tilstede dersom klomipraminbehandlingen var årsak til pasientens plager. Dette såframt ikke andre legemidler/preparater interagerer med klomipramin og påvirker effekten.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Anafranil. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19.10 2010).
  2. 2. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Clomipramine Hydrochloride www.medicinescomplete.com (13.02.2012).
  3. 3. McEvoy GK, editor. Clomipramine Hydrochloride. The AHFS Drug Information 2010. http://www.medicinescomplete.com/ (13.02.2012).