Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7300, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 06.03.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Medroksyprogesteron og LPK stigning

Dato for henvendelse: 06.03.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7300, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasienten er en kvinne i 30 årene, tidligere frisk og bruker ingen andre faste medisiner. Hun har født 2 barn, sist i 2008. Fra juni 2011 har hun brukt p-sprøyten medroksyprogesteron (Depo-Provera) som prevensjon med injeksjoner hver 3. måned. Fra primo desember 2011 har pasienten hatt lett økning av hvite blodceller med nøytrofil overvekt. Normal CRP og SR. Pasienten føler seg slapp, men det er ikke påvist sykdom. Lege spør om medroksyprogesteron kan gi stigning i hvite blodceller/nøytrofile celler?

SVAR: Ifølge preparatomtalen er ikke leukocytose eller neutrofili en kjent bivirkning av medroksyprogesteron (1). Heller ikke utenlandske preparatomtaler nevner dette som bivirkning. 1-5% av pasientene som bruker medroksyprogesteron rapporterer om tretthet (2).

Ved litteratursøk i flere medisinske databaser får man ingen treff på leukocytose/neutrofili ved bruk av medroksyprogesteron.

I WHOs bivirkningsdatabase er det kun rapportert om i underkant av 10 tilfelller av leukocytose, og ingen tilfeller av nøytrofili ved bruk av medroksyprogesteron. Rapportene i WHO-databasen er ikke tilstrekkelige til å kunne fastslå årsakssammenheng og hyppighet av leukocytose/nøytrofili hos pasienter som behandles med medroksyprogesteron (3).

Konklusjon
Vi finner ingen holdepunkter i litteraturen for at bruk av medroksyprogesteron er assosiert med leukocytose/neutrofili.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Depo-Provera. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 09.03.2011).
  2. 2. Klasco RK, editor. Medroxyprogesterone Acetate. (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (16.02.2012).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 16.02.2012.