Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7437, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.06.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Alvorlig depresjon og irritabel tarm-syndrom

Dato for henvendelse: 27.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7437, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mann i 20-årene behandles med 20 mg escitalopram (Cipralex) og 300 mg lamotrigin (Lamictal) per dag. Behandlingen har vært uendret de siste tre årene. Han hadde episode med vandig diaré en morgen cirka ni måneder etter oppstart med legemidlene som medførte vekttap på 5 kg. Siden den gang har det oppstått sporadisk flere ganger. Fastlegen fant ingen årsak til diaréen og foreløpig utredning sies å konkludere med irritabel tarm-syndrom. En apotekfarmasøyt spør i denne sammenhengen om escitalopram kan være en årsak til vandig diaré om morgenen for pasienter med irritabel tarm-syndrom.

SVAR: Spørsmålsstiller refererte til en tidligere RELIS-utredning som gjaldt escitalopram og diaré (1).

Diaré er en vanlig bivirkning av lamotrigin, mens diaré og forstoppelse er begge vanlige doseavhengige bivirkninger ved behandling med escitalopram (2-3). Pasientens plager beskrives som sporadiske. Dersom det er en direkte sammenheng mellom legemidlene og symptomene hadde en forventet kontinuerlige plager. Pasienten har hatt vandig diaré om morgenen, men det er uvisst når på dagen han inntar tablettene. Muligens ville et endret doseringstidspunkt fra for eksempel kveld til morgen kunne gi noe svar på legemidlenes eventuelle rolle. Bivirkninger kan oppstå når som helst i behandling med legemidler, men skjer ofte i forbindelse med endringer i legemiddelregimet. Dersom pasienten før plagene oppstod for eksempel økte doseringen ville det øke sannsynligheten for at diaréen er legemiddelrelatert.

Det forskes på hypoteser rundt koblingen mellom serotonerge legemidler som escitalopram og en eventuell sammenheng med irritabel tarm-syndrom (IBS). IBS er en funksjonell mageplage som rammer om lag 10 % av befolkningen, der en ikke finner en organisk årsak til mageplagene (4). Årsaken til dysfunksjonen av tarmen er fremdeles ukjent. IBS beskrives i Norsk legemiddelhåndbok som en hjerne-tarm-lidelse hvor samspill mellom biologiske og psykososiale faktorer påvirker utvikling og forløp av mageplagene. Det er dermed ikke overraskende en betydelig komorbiditet med psykiatriske lidelser som for eksempel alvorlig depresjon og angst (4-7). Koblingen mellom hjerne og tarm i den såkalte hjerne-mage-aksen er en teori som er i fokus. Denne aksen består av det sentrale nervesystemet (CNS), det autonome nervesystemet (ANS) og det enteriske nervesystemet (ENS). Ettersom cirka 95% av kroppens serotonin er lokalisert i ENS og serotonin har en viktig rolle i både tarm og CNS har det vært forsket på en forbindelse mellom IBS, affektive lidelser og antidepressiva (6).

Konklusjon
I det aktuelle tilfellet synes pasientens sporadiske plager å kunne forklares ut fra mulig irritabel tarm-syndrom.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 199, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Cipralex (Sist endret: 22. desember 2012). b) Lamotrigin (Sist endret: 13. desember 2011). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  3. 3. Wade AG, Crawford GM et al. Efficacy, safety and tolerability of escitalopram in doses up to 50 mg in Major Depressive Disorder (MDD): an open-label, pilot study. BMC Psychiatry 2011; 11: 42.
  4. 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Irritabel tarm-syndrom. http://www.legemiddelhandboka.no/ (26. juni 2012).
  5. 5. Crane C, Martin M et al. Does depression influence symptom severity in irritable bowel syndrome? Case study of a patient with irritable bowel syndrome and bipolar disorder. Psychosom Med 2003; 65(5): 919-23.
  6. 6. Friedrich M, Grady SE et al. Effects of antidepressants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depression. Clin Ther 2010; 32(7): 1221-33.
  7. 7. Thijssen AY, Jonkers DM et al. Dysfunctional cognitions, anxiety and depression in irritable bowel syndrome. J Clin Gastroenterol 2010; 44(10): e236-41.