Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7567, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.10.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Metylfenidat og restless legs

Dato for henvendelse: 22.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7567, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En lege lurer på om metylfenidat (Concerta) kan gi restless leg syndrome ved langvarig bruk.

SVAR: Restless leg syndrome er ikke funnet oppgitt som bivirkning av metylfenidat i noen tilgjengelige monografibaserte kilder. Det er heller ikke funnet publiserte kasuistikker som belyser temaet.

I den norske bivirkningsdatabasen (1) er det ikke funnet rapporter om restless leg syndrome som bivirkning av Concerta, mens det i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er funnet færre enn ti rapporter om dette (2).*)

Det er imidlertid funnet enkelte artikler som antyder en komorbiditet mellom ADHD og restless leg syndrome (3, 4). En publikasjon oppgir at opp til 24% av individer med ADHD også har restless leg syndrome (3). Det er også foreslått at man kan se på ADHD, restless leg syndrome og Tourettes syndrom som deler av samme sykdomsspektrum, med jernmangel som viktig felles bidragsyter (4). Det er også i en studie påvist en signifikant assosiasjon mellom ADHD hos barn og restless leg syndrome hos mor (5).

Forøvrig er muskelaffeksjon og motoriske bivirkninger sett i kliniske studier og beskrevet i kasuistikker, men det er lite informasjon om hvordan dette arter seg for de pasientene som blir affisert. Vi har ikke funnet noen systematisk undersøkelse av mekanisme, forekomst eller risikofaktorer, men de fleste pasientene som har fått alvorlig dyskinesi har hatt andre risikofaktorer (6)


*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Konklusjon
Det er ikke funnet rapporter om restless leg syndrome som bivirkning av metylfenidat. Enkelte studier antyder en komorbiditet mellom ADHD og restless leg syndrome. Muskelaffeksjon og motoriske bivirkninger er sett ved bruk av metylfenidat, men årsaksmekanismen er ikke klarlagt.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk dd. måned åååå.
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk dd. måned åååå.
  3. 3. Cortese S, Lecendreux M et al. ADHD and insomnia. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006;45:384-385.
  4. 4. Cortese S, Lecendreux M et al. Attention-deficit/hyperactivity disoreder, Tourette`s syndrome and restless legs syndrome: The Iron hypothesis. Medical Hypotheses 2008;70:1128-1132.
  5. 5. Gao X, Lyall K. RLS in middle aged women and attention deficit/hyperactivity disorder in their offspring. Sleep Medicine 2011,12: 89–91.
  6. 6. RELIS database 2011; spm.nr. 944, RELIS Sør-Øst (www.relis.no/database).