Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7581, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.10.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pregabalin og rabdomyolyse

Dato for henvendelse: 23.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7581, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Rusmisbruker og LAR-pasient får buprenorfin (Suboxone). I tillegg har han sidemisbruk med klonazepam (Rivotril) og store mengder pregabalin (Lyrica). I perioder har pasienten brukt opptil 4.2 gram pregabalin daglig. Pasienten ble innlagt med myositt i høyre lår komplisert med alvorlig rabdomyolyse (kreatinkinase 60 000 U/L, referanseområde 50-400 U/L) og nyresvikt (Kreatinin 490 µmol/L, referanseområde 60-105 µmol/L). Disse tilstandene er i god bedring. Det er imidlertid ikke funnet mikrobiologisk etiologi som forklarer hendelsen og det er derfor rettet mistanke om at myositt kan være utløst av overforbruk av pregabalin. Sykehuslege ønsker en vurdering av dette.

SVAR: Rabdomyolyse er en kjent, men sjelden bivirkning av pregabalin (Lyrica) (1). Det er rapportert om tre tilfeller av rabdomyolyse i kliniske forsøk før markedsføring av pregabalin. Mekanismen bak pregabalinindusert rabdomyolyse er imidlertid ikke fullstendig klarlagt, og det understrekes at det ikke kan utelukkes andre faktorer kan ha medvirket til utvikling av rabdomyolyse i de beskrevne tilfellene (2).

I kontrollerte studier av pregabalin er det beskrevet tilfeller av forhøyede nivåer av kreatinkinase. For pasienter behandlet med pregabalin var den gjennomsnittlige endringen i kreatinkinase på 60 U/L, mens endringen i placebogruppen var 28 U/L. Av pasientene inkludert i studien hadde 1.5 % av pasientene behandlet med pregabalin og 0,7 % av placebopasientene minst tre ganger høyere nivå av kreatinkinase sammenlignet med normalverdien (2).

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase er det per i dag rapportert litt over hundre tilfeller av rabdomyolyse mistenkt assosiert med bruk av pregabalin. Det er i tillegg meldt et fåtall tilfeller av myopati assosiert med pregabalin (3*).

Ved søk i litteraturen er det ikke funnet beskrevet kasuistikker på pregabalinindusert rabdomyolyse eller myositt. Det er heller ikke funnet rapporter på så høye doser pregabalin som oppgitt i dette tilfellet og en vet derfor lite om bivirkninger ved svært høye doser.

I mange tilfeller kan muskelskade utløses av en kombinasjon av ulike medvirkende faktorer. Alkohol kan for eksempel være med på å fremskynde hypokalemi og hypofosfatemi, koma eller agitasjon som kan bidra til å potensere muskeltoksisitet. Intramuskulære injeksjoner, spesielt repetitive injeksjoner av opiater, kan forårsake fibrotisk muskelskade som kan resultere i muskelkontraksjoner (4). Dersom lårmuskelen har kommet i klem over lengre tid (f.eks ved langvaring liggestilling) eller dersom pasienten har anstrengt muskelen kraftig (oppstår ofte hos utrente personer), kan dette bidra til utvikling av muskelskade (5). Flere faktorer kan i så måte ha medvirket i det aktuelle tilfelle. Det er likevel nærliggende å trekke en sammenheng mellom høyt pregabalinforbruk og utvikling av rabdomyolyse.

Vurdering
Rabdomyolyse er en kjent, men sjelden bivirkning av pregabalin og i kliniske studier av pregabalin før markedsføring er det beskrevet tilfeller av forhøyede nivåer av kreatinkinase. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er det nærliggende å tro at høyt forbruk av pregabalin kan ha medvirket til myositt med påfølgende rabdomyolyse. Det kan imidlertid ikke utelukkes at hendelsen kan forklares av underliggende faktorer som for eksempel rusmisbruk med gjentatte injeksjoner, langvarig immobilisering eller elektrolyttforstyrrelser i det aktuelle tilfellet.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. november 2011).
  2. 2. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Lyrica. http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Godkjent: 20. juni 2012).
  3. 3. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 25. september 2012.
  4. 4. Miller ML. Drug-induced myopathies. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 17. april 2012).
  5. 5. Miller ML. Causes of rhabdomyolysis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 12. juni 2012).