Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7583, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.10.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kløe ved bruk av alendronsyre

Dato for henvendelse: 23.10.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7583, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En eldre kvinne utviklet kløe i hodebunnen noen uker etter oppstart med alendronsyre (Fosamax), nærmere beskrevet som en følelse av at noe kryper i hodebunnen fra øyenbryn til bakre hårfeste. Kløen er ikke tilstede om natten. Allmennlege lurer på om alendronsyre er kjent for å gi slik kløe og når eventuell effekt av seponering vil kunne forventes?

SVAR: Kløe er nevnt som en vanlig bivirkning i preparatomtalen til Fosamax (1). Kløe i forbindelse med bruk av alendronsyre er også relativt hyppig rapportert i WHO’s bivirkningsdatabase (2). Litteratursøk på bisfosfonatbruk og kløe i hodebunnen har ikke gitt resultater, men det finnes flere kasusrapporter på ulike hudreaksjoner tilknyttet bruk av bisfosfonater generelt og alendronsyre spesielt.

Tid fra oppstart av alendronsyre til symptomdebut kan i det aktuelle tilfellet styrke mistanken om en sammenheng mellom legemiddeleksponering og kløe. Hvorfor plagene avtar om natten er imidlertid vanskelig å forklare.

Terminal halveringstid for alendronsyre er beregnet å være over 10 år, noe som reflekterer frigjøring av alendronsyre fra skjelettet (1). Det antas at varigheten av bisfosfonaters farmakologiske effekter etter seponering varierer, men at effekten avtar raskere enn den lange halveringstiden skulle tilsi (3). En kasusrapport beskriver en pasient som fikk makulopapulært utslett i hode og på hals ca fire måneder etter oppstart med alendronsyre. Pasienten ble symptomfri seks uker etter seponering av alendronsyre. Readministrasjon av alendronsyre ga samme symptombilde, med tilheling to uker etter ny seponering (4). Pasienten ble satt på et annet bisfosfonat, risedronsyre, uten at hun opplevde plager.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fosamax. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. mars 2012).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 25. september 2012.
  3. 3. RELIS database 2000; spm.nr. 1281, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  4. 4. Brinkmeier T, Kügler K et al. Adverse cutaneous drug reaction to alendronate. Contact Dermatitis 2007; 57(2):123-5.