Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7597, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.11.2012

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Langtidsbruk av analgetika og hodepine som bivirkning

Dato for henvendelse: 05.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7597, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En farmasøyt har et spørsmål som er av akademisk interesse: Fører langtidsbruk av paracetamol og/eller NSAIDs til hodepine? Det er en diskusjon som dukker opp jevnlig i miljøet og det er delte meninger. Finnes det studier som kan bekrefte eller avkrefte dette, i så fall hvilke doser over hvilke tidsperioder og hva er mekanismen?

SVAR: Det er en klinisk veletablert problemstilling at langtidsbruk av akutt symptomatisk analgetika kan medføre medikamentindusert hodepine (1-5). Prevalansen synes å være 1-2 % av befolkningen, og kvinner og pasienter behandlet for migrene eller spenningshodepine er overrepresentert (1-3). Dette er dokumentert for Europa, Nord-Amerika og Asia og alle aldersgrupper inkludert barn (1-5). Tidligere har termer som analgesic rebound headache, drug-induced headache, og medication-misuse headache vært i bruk, men den engelske termen er endret til «medication overuse headache» (MOH). Den engelske termen relaterer ikke til dose.

MOH er registrert for opioider, paracetamol, ASA, NSAIDs, triptaner, ergotamin og kombinasjoner av disse, dog med tilsynelatende forskjellig frekvens (1-5). Frekvensen for legemidler assosiert med MOH varierer fra land til land og er påvirket av en rekke faktorer, inkludert markedsføring av nye legemidler over tid og tilgjengelighet av legemidler. I mange europeiske land var det frem til midten av 1990-tallet kombinasjonspreparat med kodein eller koffein, eller ergotalkaloid kombinert med koffein, som var hyppigst assosiert med MOH. I USA var det smertestillende barbituratet bubalbital kombinert med paracetamol, ASA, kodein eller koffein hyppigst assosiert med MOH. Etter introduksjonen av triptaner er det mulig trenden går mot mer MOH sekundert til bruk av triptaner. Det er data som kan tyde på at triptaner kan medføre MOH med færre doser og kortere behandlingstid enn andre analgetika (1).

  En studie utført i USA i 2004 viste følgende fordeling av legemidler assosiert med MOH (1):
 • Kombinasjonspreparat med butalbital 48 %

 • Paracetamol 46 %

 • Opioider 33 %

 • ASA 32%

 • Triptaner 18%

 • Ergotamin 12%

 • NSAIDs (ikke ASA) 10%


Ettersom det ikke finnes noen biologiske markører eller virkningsmekanismer for dette fenomenet, er det en klinisk utredning som kan benyttes til å bekrefte eller utelukke det. Genetikk, sensibilisering av smerteprosesser og adferdsmønster er nevnt som potensielle årsaker i en kilde (1). Så lenge det ikke finnes konkrete markører for de forskjellige typene hodepine vil det nok alltid være uenighet og diskusjon i fagmiljøet. Det er for eksempel noen som mener MOH egentlig kan være en naturlig progresjon fra migreneanfall til kronisk migrene (2).

  Diagnostiske kriterier ble publisert i 2004 og revidert i 2006 av International Classification of Headache Disorders 2nd edition (ICHD 2) (1):
 • Hodepine minimum 15 dager per måned

 • Regelmessig bruk i mer enn tre måneder av en eller flere akutte/symptomatiske legemidler:

  • Ergotamin, triptaner, opioider ELLER kombinerte analgetiske legemidler minimum 10 dager per måned i mer enn tre måneder

  • Svake analgetika ELLER enhver kombinasjon av ergotamin, triptaner, analgetiske opioider minimum 15 dager per måned regelmessig i mer enn tre måneder uten overforbruk av en enkelt legemiddelgruppe

 • Hodepine som har utviklet seg eller blitt markert verre samtidig med overforbruk av legemiddel


Nedenfor følger to personlige meddelelser i forbindelse med en eldre RELIS utredning (ikke publisert) vedrørende samme problemstilling (6-7).

«Ved samtale med en av overlegene ved Smerteseksjonen, Rikshospitalet vedrørende medikamentindusert hodepine, kom det frem at alle i prinsippet kan få dette ved daglig bruk av analgetika (smertestillende midler). Det typiske ved denne tilstanden er kronisk daglig hodepine. Behandlingen er seponering hvis mulig, og hvis hodepinen da ikke bedrer seg etter 3-4 uker, så regnes det ikke som medikamentindusert hodepine…… Det er det daglige forbruket som er viktig, og ikke dosen i så stor grad. Tilstanden sees oftere ved kombinasjon av perifert virkende (f. eks. paracetamol) og opiater (kodein for eksempel) av typen Paralgin forte/Pinex forte. Det ble dessuten kommentert at en slik tilstand med medikamentindusert hodepine enkelte ganger kan utvikles over så kort tid som ned mot et halvt år, selv om det er mer sjeldent.»

«Ved samtale med lege ved Smertemedisinsk institutt, Oslo kom det frem at daglig forbruk av analgetika hos noen pasienter kan gi medikamentindusert hodepine og at dette også gjelder antiflogistika som ibuprofen…… Hvis hodepinen ikke går over innen ca . 4 uker etter seponering dreier dette seg mest sannsynlig ikke om medikamentindusert hodepine, og andre årsaker til hodepinen må vurderes.»

Referanser
 1. 1. Garza I, Schwedt TJ. Medication overuse headache: Etiology, clinical features, and diagnosis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 18. april 2012).
 2. 2. Negro A, Martelletti P. Chronic migraine plus medication overuse headache: two entities or not? J Headache Pain 2011; 12(6): 593-601.
 3. 3. Vincent MB. Controversy over the classification of medication-overuse headache. Curr Pain Headache Rep 2012; 16(1): 80-5.
 4. 4. Wang Y, Zhou J et al. Classification and clinical features of headache patients: an outpatient clinic study from China. J Headache Pain 2011; 12(5): 561-7.
 5. 5. Hershey AD. Chronic daily headaches in children. Expert Opin Pharmacother 2003; 4(4): 485-91.
 6. 6. Overlege. Smerteseksjonen, Rikshospitalet, pers.medd. 21. april 2004.
 7. 7. Lege. Smertemedisinsk institutt, pers.medd. 21. april 2004.