Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 7613, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.11.2012

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Rektal administrasjon av flumazenil

Dato for henvendelse: 09.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 7613, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ved en barneavdeling er det utarbeidet retningslinjer for rektal administrasjon av flumazenil. Farmasøyt viser til hva som står i databasen Micromedex angående rektal administrering av flumazenil og ønsker RELIS vurdering av slik bruk.

SVAR: Flumazenil er i utgangspunktet kun godkjent til intravenøs bruk (1). I oppslagsverk og medisinske databaser finnes enkelte omtaler av rektal administrasjon av flumazenil. I hovedsak dreier dette seg om bruk til et lite antall barn (2,3). Spørsmålsstiller refererer til databasen Micromedex som skriver at flumazenil har vært gitt rektalt til barn med godt resultat, enten for å reversere sedasjon med midazolam eller å behandle benzodiazepinoverdose. Her refereres det til to studier med inntil seks barn i hver. Micromedex understreker at det er mangelfulle data vedrørende bruk av flumazenil til barn uavhengig av administrasjonsvei, og at det ikke finnes spesifikke retningslinjer for barn. Forsiktig vektbasert titrering til ønsket endepunkt anbefales (4).

Databasen Drugline har undersøkt rektal administrasjon av flumazenil til barn, uten at det ble funnet studier eller rapporter som beskriver slik bruk (5-6).

Utover ovennevnte har vi ikke funnet noe som tilfører informasjon av betydning ved vurdering av rektal bruk av flumazenil.

OPPSUMMERING
På bakgrunn av den sparsomme mengden litteratur som er å finne om rektal administrasjon av flumazenil, er det vanskelig å gjøre en vurdering av slik bruk. Det er beskrevet at andre administrasjonsveier enn den intravenøse i flere tilfeller er forsøkt og også brukes i klinisk praksis, men lite av dette er dokumentert i litteraturen. Det blir da ikke mulig for oss å dra nytte av erfaringene derifra i en vurdering av rektal administrasjon av flumazenil.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Anexate. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. oktober 2011).
  2. 2. Haret D. Rectal Flumazenil can save the day. Paediatr Anaesth 2008; 18(4): 352.
  3. 3. Carbajal R, Simon N et al: Rectal flumazenil to reverse midazolam sedation in children (letter). Anest Analg 1996; 82: 885-6.
  4. 4. Klasco RK, editor. Flumazenil (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (9. november 2012).
  5. 5. Drugline database 1999; spm.nr.10839.
  6. 6. Drugline database 1998; spm.nr.15533.