Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 7794, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 31.01.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Legemiddelutløst akutt interstitiell nefritt

Dato for henvendelse: 31.01.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 7794, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Gjelder en pasient henvist for legemiddelallergi utredning. Pasienten ble i 1999 behandlet for nyresvikt pga akutt interstitiell nefritt. Man mistenkte medikamentutløst mekanisme, enten etter inntak av paracetamol, penicillin eller et NSAID. Hvilke legemiddel er mest aktuelt? Hvilken mekanisme er mistenkt ved utløsning av slik nefritt?

SVAR: To artikler som omtaler diagnostisering og legemiddelutløst akutt interstitiell nefritt (AIN) ble oversendt spørsmålsstiller (1,2). Oppsummert beskrives det at AIN i hovedsak (75-92%) er utløst av legemidler. De hyppigst utløsende legemidlene er antibiotika og NSAID (1,2). AIN utløst av paracetamol er kun beskrevet i enkelte kasuistikker og det kan synes som flere av disse inkluderer andre legemidler og/eller alkohol.

Nyrebiopsi er gullstandarden for diagnostisering av AIN. Legemiddelutløst AIN synes å være immunmediert og man ser doseuavhengige reaksjoner, ekstrarenale hypersensitivitetsreaksjoner og tilbakefall av AIN ved reeksponering. Mekanismen er ikke klarlagt og både IgE-produksjon og T-cellemediert hypersensitivitet er beskrevet (1-3). Klassisk presentasjon av AIN skiller seg noe mellom de ulike legemiddelgruppene og dette sammen med tid til symptomstart kan være til hjelp i vurderingen av mest sannsynlig mistenkt legemiddel.

Tidsrelasjon:
Gjennomsnittlig tid til klinisk manifestasjon av AIN er 10 dager, der noen antibiotika kan gi reaksjoner etter 1 dag mens NSAIDs kan ha være brukt i måneder før AIN påvises (2).

Symptombilde (hentet fra ulike studier og funn kan variere i ulike studiepopulasjoner):
En klassisk triade av feber, utslett og artralgi er i en kilde omtalt som hyppig for betalaktam antibiotika (1). Samtidig forekomst av alle tre tegn er i en annen studie vist generelt å være sjeldent (10-15%) (2). For NSAIDs er utvikling av AIN mer vanlig blant eldre og hematuri er beskrevet som uvanlig (1). Eosinofili er omtalt som mindre vanlig ved NSIADs indusert AIN enn ved andre typer legemiddelindusert AIN (2).

I forbindelse med et kurs i England ble en nefrolog forespurt om problemstillingen. Uten kjennskap til tidsmessig relasjon og kliniske funn ville hun ut fra sin erfaring forventet penicillin som mest sannsynlig fulgt av diklofenak og deretter andre antibiotika og NSAIDs. AIN av paracetamol hadde hun ikke observert (4).

Referanser
  1. 1. Kodner CM, Kudrimoti A. Diagnosis and management of acute interstitial nephritis. Am Fam Physician 2003; 67(12): 2527-34.
  2. 2. Praga M, González E. Acute interstitial nephritis. Kidney Int 2010; 77(11): 956-61.
  3. 3. Hartmann A, Midtvedt K et al. Nyreskader og nyresvikt utløst av legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2765-6.
  4. 4. Lege, Wessex renal and transplant unit, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth. pers.medd. 24. januar 2013.