Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 7867, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.03.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

HLA-testing før bruk av karbamazepin

Dato for henvendelse: 12.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 7867, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege angående bruk av karbamazepin hos mannlig vietnameser. Før behandlingsstart skal testing for tilstedeværelse av HLA-A*3101 og HLA-B*1502 vurderes hos pasienter med økt genetisk risiko (fare for utvikling av makulopapuløst utslett). Hvem omfattes av dette og tilhører vietnamesere denne gruppen?

SVAR: HLA-B*1502, Humant leukocyttantigen (HLA)-B*1502, er assosiert med en økt risiko for SJS (Stevens-Johnson syndrom) og TEN (toksisk epidermal nekrolyse) i sørasiatiske populasjoner. HLA-A*3101 kan være en risikofaktor for utvikling av hypersensitivitetsreaksjoner inkludert kutane bivirkninger som SJS/TEN, DRESS (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer), AGEP (akutt generalisert eksematøs pustulose) og makulopapulært utslett (1).

Vietnamesere
Frekvensen av de aktuelle HLA-allelene varierer i stor grad mellom etniske populasjoner og disse beskrives ytterligere under. Vietnamesere er ikke omtalt i preparatomtalen i forhold til estimert aktuell HLA-status, risikopopulasjoner eller anbefalt testing (1). I en studie av Kinh populasjonen i Vietnam ble det imidlertid blant 170 friske personer uten slektskap funnet en forekomst av HLA-A*3101 på 2,1 % og HLA-B*1502 på 13,5 % (2). En økt forekomst av HLA-B*1502 vil ut fra dette og ut fra generell høy forekomst i nærliggende asiatiske land, mistenkes også for andre vietnamesiske populasjoner.

Forekomst av HLA-B*1502
Prevalensen av bærere av HLA-B*1502 i den asiatiske befolkningen er i følge preparatomtalen over 15 % på Filippinene, i Thailand, Hong Kong og Malaysia, rundt 10 % i Taiwan, rundt 4 % i Nord-Kina, mellom 2-4 % i Sør Asia inkludert indere, og under 1 % i Japan og Korea. Prevalensen av allelet HLA-B*1502 er ubetydelig hos kaukasiske, afrikanske, innfødte i Amerika og latinamerikanske befolkninger som har blitt testet (1).

Forekomst av HLA-A*3101
I følge preparatomtalen er frekvensen av HLA-A*3101 estimert til å være lavere enn 5 % hos majoriteten av europeiske, australske, asiatiske, afrikanske og nordamerikanske populasjoner, med noen unntak med frekvens mellom 5-12 %. Forekomst over 15 % er estimert i noen etniske grupper i Sør-Amerika (Argentina og Brazil), Nord-Amerika (USA Navajo og Sioux, og Mexico Sonora Seri) og Sør-India (Tamil Nadu) og mellom 10-15 % i andre innfødte etnisiteter i samme regioner (1).

Testing og konsekvens
Rikshospitalet, avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin kan kontaktes i forhold til aktuell HLA-testing (3). Preparatomtalen anbefaler at før oppstart av behandling med karbamazepin bør testing av forekomst av HLA-A*3101-allel og HLA-B*1502 vurderes hos pasienter med opphav i genetiske risikopopulasjoner. Karbamazepin bør unngås hos pasienter som er positive for HLA-A*3101 eller HLA-B*1502 med mindre fordelene åpenbart oppveier risikoene. Screening er generelt ikke anbefalt for pasienter som allerede behandles med karbamazepin, da risikoen for SJS/TEN, AGEP, DRESS og makulopapulært utslett overveiende inntreffer under behandlingens første få måneder, uavhengig av HLA-status (1).

Genetiske screening-resultater må aldri erstatte passende klinisk vurdering og pasienthåndtering. Mange asiatiske pasienter som er positive for HLA-B*1502 og behandles med karbamazepin vil ikke utvikle SJS/TEN og pasienter som er negative for HLA-B*1502 av enhver etnisitet kan fortsatt utvikle SJS/TEN. Tilsvarende gjelder for pasienter som er positive for HLA-A*3101. Betydningen andre mulige faktorer har i utvikling og morbiditet av disse alvorlige, kutane bivirkningene, som dosering av antiepileptika, compliance, andre legemidler, komorbiditeter og grad av dermatologisk monitorering har ikke blitt studert (1).

KONKLUSJON
Den aktuelle pasienten kommer fra en populasjon med forventet økt forekomst av HLA-B*1502, men lav forekomst av HLA-A*3101. Bærere av HLA-B*1502 med sørasiatisk opprinnelse har økt risiko for å utvikle SJS/TEN ved behandling med karbamazepin. Testing av HLA-B*1502 kan være aktuelt før oppstart med karbamazepin. Aktuell HLA-testing kan utføres ved Rikshospitalet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Tegretol. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 7. desember 2012).
  2. 2. Hoa BK, Hang NT et al. HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 alleles and haplotypes in the Kinh population in Vietnam. Tissue Antigens 2008; 71(2): 127-34.
  3. 3. Lege. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Rikshospitalet, pers.medd. 12. mars 2013.