Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 7897, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.03.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tinnitus under behandling med valsartan

Dato for henvendelse: 25.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 7897, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En allmennlege spør om valsartan kan gi tinnitus. En pasient har brukt 160 mg valsartan over mange år og hatt økende tinnitus, først ensidig, etter hvert bilateralt. Øresusen ble forverret etter oppstart av Lipitor (atorvastatin) som raskt ble seponert.

SVAR: Vi finner ved litteratursøk ingen beskrivelser av tinnitus ved behandling med valsartan spesielt, eller angiotensin II antagonister generelt. Tinnitus er ikke nevnt som mulig bivirkning i preparatomtalen (1a). Det finnes noen meldinger om tinnitus ved bruk av valsartan i WHOs internasjonale bivirkningsdatabase (2). Det er imidlertid snakk om et fåtall meldinger, hvor vi ikke kjenner til om det kan foreligge andre mulige årsaker og ikke kan dra noen slutning om årsakssammenheng. Tinnitus er nevnt som mindre vanlig bivirkning i preparatomtalen til Lipitor (1b).

Manglende funn i litteraturen utelukker nødvendigvis ikke at det er en bivirkning, vi oppfordrer til å sende bivirkningsmelding ved mistanke.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Valsartan (Sist endret: 15. august 2012) b) Lipitor. (Sist endret: 29. juni 2012). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 14. mars 2013.