Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8029, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.06.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Acetylsalisylsyre/dipyridamol og påvirkning av sædkvalitet

Dato for henvendelse: 21.06.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8029, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinne hadde nylig abortus retentus/anembryonalt svangerskap ved undersøkelse etter 10 ukers amenorre. Spørsmålet er om partnerens bruk av acetylsalisylsyre og dipyridamol (Asasantin) kan ha påvirket sædkvaliteten og dermed svangerskapsutfallet.

SVAR: I teorien er det flere muligheter for påvirkning av embryo/foster via fars legemiddelbruk. Legemidlet kan skade spermiene genetisk eller redusere dannelsen og modningen av spermiene. Det er også mulig at legemidler kan bindes til spermiene og dermed overføres til det befruktede egget. Legemidler kan passere over i eller skilles ut i sæden, og kan nå kvinnens sirkulasjonssystem via opptak gjennom vaginalslimhinnen. Generelt er det er imidlertid lite dokumentasjon på risiko for fosterskadelige effekter som følge av fars legemiddelbruk (1).

NSAIDs
Det er i en mindre kliniske forsøk vist at mors bruk av NSAIDs kan hemme eller utsette ovulasjon. Forekomsten av slike bivirkninger er ikke kjent. Man tror at dette skyldes hemming av syklooksygenase-2 (COX-2). Den preovulatoriske stigning i luteiniserende hormon (LH) utløser en markert økning i den follikulære prostaglandinsyntese, og dette er funnet å være et resultat av selektiv induksjon av COX-2. Det settes med dette i gang en rekke prosesser som ender i eggløsning. NSAIDs, inkludert COX-2-hemmere hemmer dette enzymet, og således ovulasjon (3).

Dokumentasjonen for effekt av NSAIDs på menns fertilitet er mer sparsom. I en studie ble det funnet en reduksjon i spermmotilitet, progressive spermatozoer og raske progressive spermatozoer ved bruk av acetylsalisylsyre i doser på 500 mg/uke eller mer. Studien hadde bare 34 deltakere, hvorav 15 hadde brukt acetylsalisylsyre. Av disse var det syv som ikke brukte andre legemidler i tillegg (4). I en annen studie ble deltakerne (menn) rekruttert fra en infertilitetsklinikk. Disse ble gruppert i henhold til selvoppgitt forbruk av NSAIDs i minst de siste 6 månedene før sædanalyse. Forfatterne fant en signifikant nedgang i sædvolum hos den gruppen som hadde oppgitt daglig inntak av NSAIDs sammenlignet med kontrollgruppen (ikke NSAIDs) og med de som hadde oppgitt bruk av mindre enn 10 tabletter per måned. Det var også en nedgang i andelen levedyktige spermier hos de med daglig NSAIDs bruk sammenlignet med kontrollgruppen (andelen døde spermatozoer 25,4 % versus 21,3 %), samt en negativ korrelasjon mellom økende NSAIDs dose og spermiemotilitet. Forfatterne hevder derfor at NSAIDs ser ut til å ha en negativ effekt på mannens reproduksjonsevne, men at flere systematiske studier er nødvendig. Av NSAIDs brukere i studien var det omkring 70 % som brukte acetylsalisylsyre (5).

Vi har ikke funnet mer spesifikk omtale av dipyridamol i relasjon til fertilitet.

KONKLUSJON
Det er begrenset med dokumentasjon som kan belyse problemstillingen. Vi har ikke funnet holdepunkter for at fars bruk av acetylsalisylsyre/dipyridamol kan ha fosterskadelige effekter. I mindre kasus-kontroll-studier er det imidlertid antydet at bruk av NSAIDs, hovedsaklig acetylsalisylsyre, kan gi redusert sædkvalitet.

Referanser
  1. 1. Cordier S. Evidence for a role of paternal exposures in developmental toxicity. Basic & clinical pharmacology & toxicology 2008; 102: 176-81.
  2. 2. RELIS database 2013; spm.nr. 2757, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  3. 3. RELIS database 2008; spm.nr. 2650, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no/database)
  4. 4. Stutz G, Zamudio J et al. The effect of alcohol, tobacco, and aspirin consumption on seminal quality among healthy young men. Arch Environ Health 2004; 59 (11): 548-52
  5. 5. Martini AC, Molina RI et al. Analysis of semen from patients chronically treated with low or moderate doses of aspirin-like drugs. Fertil Steril 2003; 80 (1): 221-2.