Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 1998; spm.nr. 809, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.10.1998

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antiepileptika og redusert sædkvalitet

Dato for henvendelse: 05.10.1998

RELIS database 1998; spm.nr. 809, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Mann, 35 år, er til utredning pga. primær infertilitet. Han har hatt diabetes mellitus (type 1) siden 1978 og epilepsi siden 1993. Som antiepileptika bruker han Tegretol (karbamazepin) og Deprakine (valproat). Han klager over ereksjonssvikt og bruker Caverject. Sædprøver har vist normalt antall sædceller, men ingen eller nesten ingen bevegelighet av sædcellene. Kan medikamentene hans være årsak til redusert sædkvalitet, evnt. medvirkende årsak til ereksjonssvikt? Henvendelse fra en gynekolog.

SVAR: Nedsatt seksuell aktivitet i forbindelse med epilepsi og antikonvulsiv behandling ble først beskrevet av Christiansen og medarbeidere (1). I denne studien rapporterte 33 av 98 pasienter om nedsatt potens etter oppstart av antiepileptika. Tretten var helt impotente (manglende libido, ereksjons- og ejakulasjonsevne). Det finnes flere mulige mekanismer for hvordan legemidler kan indusere seksuell dysfunksjon. En mulig forklaring kan være legemiddelrelaterte forandringer i kjønnshormonbalansen. Det er i flere studier vist at konsentrasjonen av "serum sex-hormone bindende globulin" (SHBG) økte, mens nivået av fritt testosteron ble redusert hos pasienter der antikonvulsiv behandling førte til redusert libido (2-4). I to av studiene (3,4) var karbamazepin monoterapi inkludert, men valproat var ikke undersøkt. Det er sannsynlig at den enzyminduserende effekten av mange antiepileptika (bl.a. karbamazepin) fører til økt syntese av SHBG og dermed redusert nivå av fritt testosteron ved at SHBG binder seg til testosteron og gjør mindre tilgjengelig for vevsbinding (3,4). Valproat, som ikke har leverenzyminduserende egenskaper, har ingen effekt på serum SHBG nivået (3). I tillegg til effekt på libido, er det nylig rapportert om ett tilfelle av ejakulasjonssvikt i forbindelse med karbamazepin behandling (5).

Studier in vitro har vist at antiepileptika (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin og valproat) kan føre til redusert sædmotilitet (6). In vivo studier har demonstrert nedsatt bevegelighet og redusert aktivitet av sædceller hos pasienter som fikk kronisk antiepileptisk behandling (fenytoin monoterapi eller kombinasjonsterapi) (1,6). Spermatogenesen var derimot ikke påvirket, da antall sædceller var innenfor normalområdet i de fleste tilfellene.

Studier i rotte viste at behandling med valproat førte til redusert sædkvalitet og nedsatt fertilitet, mens fertiliteten ikke var påvirket hos rotter behandlet med karbamazepin (7). Dette er i samsvar med in vivo studier i menneske der redusert sædkvalitet etter behandling med valproat er blitt rapportert (8), mens en studie utført hos epileptikere behandlet med karbamazepin viste at sæden var normal (9). Pasientene behandlet med valproat hadde fått daglige doser over 1000 mg og reduksjon til 150 mg daglig førte til reversering av tilstanden (8). Det er foreslått at antiepileptikas membranstabiliserende egenskaper kan være den underliggende årsaken til redusert sædcellemotilitet, ved en direkte effekt på germinale celler og spermatozoer (6).

Konklusjon
Seksuell dysfunksjon er beskrevet i forbindelse med antikonvulsiv behandling. I flere studier har lav seksuell aktivitet vært korrelert med nedsatte nivåer av fritt testosteron. Den sannsynlige mekanismen er induksjon av hormonmetaboliserende enzymer og dermed endret kjønnshormonprofil. Det vil derfor i første rekke gjelde antiepileptika med enzyminduserende egenskaper. Studier både in vitro og in vivo har vist at antiepileptika kan føre til redusert sædkvalitet med nedsatt bevegelighet. Dette kan skyldes en effekt av antiepileptika direkte på germinale celler. Få studier har undersøkt eventuelle forskjeller mellom de enkelte antiepileptika nå det gjelder effekt på sædkvaliteten. Enkelte rapporter kan imidlertid tyde på at valproat påvirker sædkvaliteten i større grad en karbamazepin.

Referanser
 1. 1. Christiansen P et al. Potens, fertilitet og kønshormonudskillelse hos yngre mandlige epilepsilidende. Ugeskr Læg 1975; 137: 2402-5.
 2. 2. Toone BK et al. Sex hormones, sexual activity and plasma anticonvulsant levels in male epileptics. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1983; 46: 824-6.
 3. 3. Isojärvi JIT et al. Carbamazepine, phenytoin, sex hormones, and sexual function in men with epilepsy. Epilepsia 1995; 36: 366-70.
 4. 4. Brunet M et al. Effects of long-term antiepileptic therapy on the catabolism of testosterone. Pharmacol Toxicol 1995; 76: 371-5.
 5. 5. Leris ACA et al. Carbamazepin-related ejaculatory failure. Br J Urol 1997; 79: 485.
 6. 6. Chen S-S et al. Effects of antiepileptic drugs on sperm motility of normal controls and epileptic patients with long-term therapy. Epilepsia 1992; 33: 149-53.
 7. 7. Cohn DF et al. The effect of anticovulsant drugs on the development of male rats and their fertility. Neurol Neurosurg Psychiatry 1982; 45: 844-6.
 8. 8. Falker G, Krause W. Oligoasthenoteratozoospermia in valproic acid therapy. Zeitschrift für hautkrankheiten 1988; 63: 142-3. (Abstract).
 9. 9. Shechter-Amir D et al. Semen parameters among epileptic males treated with carbamazepine. Isr J Med Sci 1993; 29: 648-9.