Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8151, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.08.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Risiko for fosterskade av mor og fars legemiddelbruk

Dato for henvendelse: 29.08.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8151, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kvinne er nå blitt gravid mens hun brukte lamotrigin (Lamictal) og noretisteron/etinyløstradiol (Synfase), og er sannsynligvis 4-5 uker på vei. Pasienten har epilepsi, men er ellers frisk. Ektemannen har Morbus Crohn, og bruker metotreksat (Methotrexate) og infliksimab (Remicade). Pasienten spør legen hva risikoen for skade på barnet er. Svaret på dette vil bety svært mye i forhold til en eventuell abort, da hun ønsker barnet dersom riskoen ikke er for stor.

SVAR: Kvinner med epilepsi har en generelt høyere risiko for fosterskader, og det er vanskelig å vite hvilken rolle legemidlene har i dette. Lamotrigin i monoterapi er i dag blant førstevalgene ved behov for antiepileptika til gravide, og det er studier som indikerer at den ikke gir økt risiko for fosterskader (1).

Antikonsepsjonsmiddelet Synfase inneholder etinyløstradiol og progestogenet noretisteron, og skal seponeres ved oppstått graviditet. Det er imidlertid ingen mistanke om at bruk av denne, eller andre p-piller, i starten av svangerskapet vil påvirke fosteret. Synfase inneholder 0,5 mg noretisteron. Høydose noretisteron (5 mg x3) er brukt for behandling av endometriose, og ble tidligere brukt for å hindre spontanabort. Ved bruk av høydose noretisteron til uke 8 i svangerskapet er det risiko for maskulinisering av cirka 1 % av jentefostre (2,3).

På grunn av forsiktighetsregler og manglende dokumentasjon anbefaler legemiddelprodusentene generelt at far seponerer metotreksat fra 3 måneder til 1 år før befruktning. Det er ingen dokumentert sammenheng mellom fars bruk av metotreksat og fosterskader, og forfatterne av en prospektiv studie publisert i 2011 konkluderte med at fars bruk av metotreksat rundt befruktningstidspunktet ikke synes å gi grunnlag for bekymring om fosterskadelige effekter (4).

Infliksimab er ikke mistenkt for å forårsake fosterskader når brukt av mor, og det er heller ingen mistanke om negativ effekt på menns sædkvalitet. Preliminære data antyder at infliksimab kan ha positiv effekt på sædkvaliteten hos pasienter med spondyloartritt (4).

KONKLUSJON
Hverken mor eller fars legemiddelbehandling er assosiert med risiko for fosteret, og det er dermed ikke grunnlag for å vurdere abort på bakgrunn av legemiddelbehandlingen.

Referanser