Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8198, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.09.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sulfonylurea og DPP-4 hemmere ved pankreatitt

Dato for henvendelse: 17.09.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8198, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En pasient med diabetes type 2 har residiverende pankreatitter. Sykehuslege spør om pasienten kan bruke glimepirid (Amaryl) 4 mg i tillegg til metformin? Hva med DPP4-hemmere?

SVAR: Residiverende pankreatitt ser ikke ut til å være en kontraindikasjon mot bruk av sulfonylureapreparater som glimepirid (Amaryl). For DPP-4 hemmerne er problemstillingen mer uavklart.

Pankreatitt er ikke beskrevet under bivirkninger, forsiktighetsregler eller kontraindikasjoner for glimepirid i preparatomtalen (1). Andre legemiddelmonografier omtaler heller ikke pankreatitt som en bivirkning eller kontraindikasjon for bruk av preparatet. Det finnes beskrevet enkelte tilfeller av pankreatitt som bivirkning av glimepirid og andre sulfonylureaderivater. I litteraturdatabaser finner vi blant annet to kasusrapporter om akutt glimepiridindusert pankreatitt. Disse publikasjonene har ikke abstract og er ikke tilgjengelige for oss (2-3). Et oppslagsverk for bivirkninger omtaler enkelte kasuistikker vedrørende sulfonylurea og pankreatitt. Det refereres også til en større svensk kasus-kontrollstudie som fant en høyere ikke-korrigert oddsratio for å utvikle pankreatitt ved bruk av glibenklamid. Risikoen var høyere hos pasienter over 70 år og hos de som brukte betablokkere (4).

For nyere antidiabetika som GLP-1 analoger og DPP-4 hemmere er imidlertid assosiasjonen med pankreatitt sterkere, og dette er nylig omtalt av RELIS (5). De kliniske studiene som lå til grunn for markedsføringstillatelsene avdekket ingen økning i risiko for pankreatitt, men etter markedsføring er det rapportert om flere tilfeller både ved bruk av GLP-1 analoger og/eller DPP-4 hemmere. Foreløpig gir ikke tilgjengelige data grunnlag for en sikker konklusjon om inkretinbasert terapi kan øke risikoen for pankreatitt (eller pankreaskreft) (5). I preparatomtalene til DPP-4 hemmerene registrert i Norge er ikke pågående eller residiverende pankreatitt nevnt under kontraindikasjoner eller forsiktighetsregler (6). En annen kilde oppfordrer imidlertid til forsiktighet ved bruk av sitagliptin hos pasienter med tidligere gjennomgått pankreatitt. Det skrives videre at gliptinene ikke er studert hos pasienter med tidligere eller pågående pankreatitt, og det er derfor uvisst om denne pasientgruppen har større risiko for å utvikle pankreatitt (7).

KONKLUSJON
Pankreatitt er i enkelte tilfeller beskrevet ved bruk av sulfonylureapreparater som glimepirid. Dette synes imidlertid å være svært sjeldent og residiverende pankreatitter hos den aktuelle pasienten vurderes til ikke å være en kontraindikasjon mot bruk av glimepirid. For DPP-4-hemmerene er imidlertid assosiasjonen med pankreatitt mer uavklart. Hos pasienter med pågående eller tidligere gjennomgått pankreatitt oppfordres det i enkelte kilder til forsiktighet ved bruk. I det aktuelle tilfellet kan det derfor være hensiktsmessig å avvente med bruk av DPP-4 hemmere.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Amaryl. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 8. mai 2013).
  2. 2. Duboeuf T, De Widerspach-Thor A et al. Acute glimepiride-induced pancreatitis. Gastroenterol Clin Biol 2004; 28(4): 409-10. French. No abstract available.
  3. 3. Dusoleil A, Condat B et al. Glimepiride-induced acute hepatitis. Gastroenterol Clin Biol 1999; 23(10): 1096-7. French. No abstract available.
  4. 4. Aronson JK, editor. Meyler's side effects of drugs 2006; 15th ed.; vol.5: 3235.
  5. 5. Nordmo E, Giverhaug T. Gir nyere antidiabetika økt risiko for pankreatitt? http://www.relis.no/Bivirkninger/Nytt_om_bivirkninger/2013/Gir_nyere_antidiabetika_okt_risiko_for_pankreatitt (Publisert: 4. juni 2013).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok.
  7. 7. Clinical Pharmacology 2013 database. Sitagliptin, Saxagliptin, Linagliptin. Gold Standard Elsevier. http://www.clinicalpharmacology.com/ (17. september 2013).