Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8255, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.10.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bivirkninger ved bruk av litium og kvetiapin

Dato for henvendelse: 17.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8255, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient med bipolar lidelse bruker litium 83 mg x 2 og kvetiapin (Seroquel) 100 mg kveld. Pasienten angir vanlige bivirkninger av litium som kvalme, diaré og tremor. Han plages også med synsforstyrrelse/flimring, svelgproblemer, suselyd i øret og en følelse av muskelbevegelse i øret. Lege spør om de sistnevnte symptomene kan skyldes litium-behandlingen. Serumkonsentrasjon av litium er målt til 0,9.

SVAR: Kvalme, diaré og tremor er, som spørsmålsstiller sier, vanlige bivirkninger ved behandling med litium (1a). Både tåkesyn, skotomer, tinnitus og tics/muskelfascikulasjoner er nevnt som mulige bivirkninger/tegn på toksisitet ved litiumbehandling i flere kilder (2,3). Svelgproblemer er også rapportert i en caseartikkel, men da som ledd i et myastenia gravis lignende bilde relatert til litiumbehandling (4).

Sløret syn er nevnt i preparatomtalen til Seroquel som vanlig bivirkning (1b). Det er også nevnt at det i kliniske studier av bipolar depresjon er sett en økning i forekomst av dysfagi med kvetiapin versus placebo.

OPPSUMMERING
Alle de aktuelle symptomer er nevnt som mulige bivirkninger av litium og/eller kvetiapin. Vi kan imidlertid ikke si noe om årsakssammenheng i det aktuelle tilfellet. Eventuelle andre årsaker til symptomene bør også vurderes.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Lithionit (Sist endret: 29. august 2011), b) Seroquel (sist endret: 06. september 2013)http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok
  2. 2. Lexi-drugs in Lexicomp. Lithium. http://www.helsebiblioteket.no/ (03. oktober 2013).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (electronic version). Lithium (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (03. oktober 2013).
  4. 4. Neil JF, Himmelhoch JM, & Licata SM: Emergence of myasthenia gravis during treatment with lithium carbonate. Arch Gen Psychiatry 1976; 33:1090-1092.