Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8264, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.10.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Friedreichs ataksi og bivirkning av HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner)

Dato for henvendelse: 17.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8264, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: «Har en pasient som har Fridrikkes Ataxi og som er satt på statiner/Lipitor, og mener hun har hørt at med hennes diagnose er det mye større sjanse for muskelsmerter, noe som er en kjent bivirkning generelt ved statiner».

SVAR: Saksbehandler i RELIS antar at det her er snakk om Friedreichs ataksi (FRDA) som er en sjelden, arvelig nevrodegenerativ sykdom (1).

Under utredningen av aktuelle problemstilling fremkommer det en teori om at HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner) kan påvirke sykdomsbildet ved FRDA i negativ retning: Mitokondriell dysfunksjon er en del av patogenesen ved FRDA (1). Koenzymet Q10 inngår i mitokondrienes metabolisme, og kan potensielt spille en viktig rolle for behandling av sykdommen (2). Det er mulig at bruk av statiner kan føre til en sekundær Q10-mangel (3). Empiriske data mangler. Årsakssammenhengen mellom statinbruk og myopati i den generelle befolkning er heller ikke endelig avklart (4).

Søk i flere databaser har ikke avdekket litteratur som kan bekrefte påstanden om at pasienter med Friedreichs ataksi opplever muskelsmerter som bivirkning av statiner hyppigere enn den øvrige befolkning.

KONKLUSJON
RELIS kan ikke bekrefte at pasienter med FRDA har økt risiko for å oppleve muskelsmerter som bivirkning av statiner.

Referanser
  1. 1. FRAMBU Senter for sjeldne funksjonshemninger. Friedreichs ataksi. http://frambu.no/modules/diagnoser/ (sist oppdatert 8.november 2010)
  2. 2. Fedacko J, Pella D et al. Coenzyme Q10 in heart and brain diseases. Open Nutraceuticals Journal 2011; 4: 69-87
  3. 3. Potgieter M, Pretorius E et al. Primary and secondary coenzyme Q10 deficiency: the role of therapeutic supplementation. Nutr Rev. 2013;71(3):180-8
  4. 4. Smogorzewski M; The myopathy of statins.; J Ren Nutr. 2005 Jan;15(1):87-93.