Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8267, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 17.10.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Irritabel tarm syndrom og langvarig bruk av loperamid

Dato for henvendelse: 17.10.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8267, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege henvender seg vedrørende pasient med irritabel tarm syndrom (IBS) som bruker loperamid (Imodium) 2 tabletter a 2 mg daglig med god effekt. Foreligger det spesifikke studier på loperamidbruk hos IBS-pasienter? Hvor lenge, og i hvilke doser kan man bruke medikamentet før det eventuelt gir skadelige bivirkninger?

SVAR: Bruken av loperamid ved IBS-diare er utstrakt. Studier har vist at IBS-pasienter kan ha nytte av medikamentet gjennom effekt på avførings-frekvens og -konsistens. Resultatene er noe sprikende når det gjelder effekt på magesmerter. De fleste studiene er svake når det gjelder varighet, metodefeil og subtyping av sykdommen (1).

For kronisk diare ved IBS er det i relevant faglitteratur anbefalt følgende loperamid-dosering: Vedlikeholdsbehandling; opptitrering til individuelt behov, gjennomsnittlig dose 4mg til 8mg opp til maksimalt 16mg/dag, kan tas som enkelt dose eller deles opp i flere doser. Samme kilde anbefaler periodisk monitorering av væske- og elektrolyttbalanse ved langvarig behandling (2).

RELIS har relativt nylig besvart et spørsmål som omhandlet langvarig bruk av loperamid. Bortsett fra en liten studie (n=8) som viste mulig økt risiko for utvikling av gallestein, fant man ikke dokumentasjon på at langvarig loperamidbruk er skadelig. Oppdatert litteratursøk har ikke avdekket informasjon som belyser saken ytterligere. Tidligere RELIS-utredning oversendes spørsmålsstiller (3).

KONKLUSJON
Utover mulig økt risiko for utvikling av gallesteinssykdom, har RELIS ikke funnet dokumentasjon på at langvarig loperamidbruk er skadelig. Pasienter med IBS-diare ser ut til å ha nytte av medikamentet, men det må nevnes at evidensgrunnlaget for dette er basert på studier med enkelte svakheter. Aktuelle pasient har effekt av en dose som samsvarer godt med anerkjente terapianbefalinger. Ved langvarig behandling foreslås det periodisk monitorering av væske- og elektrolyttbalanse.

Referanser
  1. 1. Wald A. Irritable bowel syndrome--diarrhoea. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2012;26(5):573-80
  2. 2. Micromedex® 2.0 (electronic version). Loperamide (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ (16. oktober 2013).
  3. 3. RELIS database 2013; spm.nr. 3005, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)