Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8303, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.11.2013

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ototoksisitet ved bruk av lokalanestetika

Dato for henvendelse: 19.11.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8303, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Lege vurderer å bruke topisk lokalanestesi i forbindelse med rensing av radikalhule hos en pasient som er sensitiv for rengjøring av denne med sug eller haker. Er klorprokain (Nesacain) ototoksisk, og i så fall i hvilken grad, sammenlignet med tetrakain, bupivakain og lidokain? Hvordan endres det eventuelle ototoksiske potensialet ved perforert trommehinne?

SVAR: Det er ikke funnet litteratur som spesifikt beskriver bruk av topisk lokalanestesi i radikalhule. Symptomer som vertigo, kvalme og nystagmus har blitt rapportert etter bruk av lokalanestesi i øregang eller mellomøre. Penetrasjon av lokalanestetika til det det indre øre er en mulig forklaring. Det finnes et fåtall rapporter på hjernenervelesjoner og reversibelt hørseltap ved bruk av virkestoffene som finnes i diverse lokalanestetika, men dette er kun sett i forbindelse med spinalanestesi (1).

Ototoksisitet nevnes ikke i norske preparatomtaler hvor virkestoffene tetrakain, bupivakain og lidokain inngår (2a-e). Klorprokain mangler markedsføringstillatelse i Norge og omtales derfor ikke i denne kilden. Hørselsproblemer er nevnt i den britiske preparatomtalen for klorprokain (Ampres), men dette er knyttet til sentralnervøs toksisitet som er en sjelden (1/1,000 til <1/100) bivirkning (3).

I rotteforsøk har man funnet at lidokain akkumulerer i det indre ørets melanin (4). Dette har man tolket mer som en terapeutisk mulighet enn en ototoksisk egenskap, og medikamentet har blitt injisert intratympanisk i forsøk på å redusere symptomer hos pasienter med tinnitus(5). Forfatterne av en studie med 105 pasienter med aseptisk ekstern otitt konkluderte med at lokalbehandling med glycerol/lidokain-øredråper var trygt(6). Bruk av lidokain/prilokain-krem (Emla) som topisk anestesi ved myringotomi og ørerørsimplantasjon viste i en liten studie ingen audiometriske evidenser for ototoksisitet (7). Resultatene fra denne studien er det nærmeste RELIS kommer når det gjelder spørsmålet om «ototoksisk potensiale ved perforert trommehinne».

Tinnitus er ofte et tidlig tegn på ototoksisitet, og effekten er gjerne reversibel hos pasienter der man tidlig stanser behandling med ototoksiske medikamenter.

KONKLUSJON
Symptomer som vertigo, kvalme og nystagmus har blitt rapportert ved bruk av lokalanestetika i øregang eller mellomøre, men det er ikke funnet litteratur som tyder på at nevnte legemidler er ototoksiske. I den grad temaet er studert, ser det ut til at man vet mest om lidokain. Lidokain synes derfor i aktuelle sammenheng å være det tryggeste alternativet. Nyoppstått tinnitus kan være tegn på ototoksisitet.

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Local Anaesthetics. Via http://www.micromedexsolutions.com/ (01. november 2013).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a) Marcain 21.03.2012 b) Lidokain 13.09.2010 c) Xylocain 24.07.2013 d) Tetrakain Minims 11.09.2013, e) Pliapel 20.06.2012. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: se dato for hvert preparat).
  3. 3. EMC. Latest approved prescribing information (SPCs) Ampres. http://www.medicines.org.uk/emc/ (Sist endret 19. april 2013)
  4. 4. Wästerström SA. Accumulation of drugs on inner ear melanin. Therapeutic and ototoxic mechanisms. Scand Audiol Suppl. 1984;23:1-40.
  5. 5. Dinces EA. Treatment of tinnitus. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 9. oktober 2013).
  6. 6. Mösges R, Kaatz V et al. Glycerol lidocaine eardrops for the treatment of acute abacterial otitis externa. Arzneimittelforschung. 2010;60(7):427-31.
  7. 7. Bingham B, Hawke M et al. The safety and efficacy of Emla cream topical anesthesia for myringotomy and ventilation tube insertion. J Otolaryngol. 1991 Jun;20(3):193-5.