Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 8390, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.12.2013

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klozapin i graviditet og amming

Dato for henvendelse: 10.12.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 8390, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Schizofren pasient stabil på behandling med klozapin (Leponex) i mer enn 10 år, 200 mg daglig. Pasienten ønsker å bli gravid. Lege etterspør informasjon om klozapinbehandling i svangerskap og amming.

SVAR: Antipsykotika i svangerskapet
Det er generelt ingen sikre holdepunkter for økt risiko for strukturelle misdannelser ved bruk av antipsykotika under graviditet, men dokumentasjonsgrunnlaget er begrenset og hovedsakelig basert på kasusrapporter og retrospektive studier. For noen førstegenerasjons antipsykotika (fenotiaziner) er det relativt mye data, men da hovedsakelig på indikasjonen hyperemesis gravidarum, og resultat fra disse studiene kan ikke uten videre ekstrapoleres til andre indikasjoner. Bare et fåtall studier er prospektive, og studiene mangler ofte statistisk styrke til å kunne påvise eventuelt økt risiko for sjeldne misdannelser. Dette gjør det vanskelig å trekke noen konklusjoner om sikkerheten ved bruk av antipsykotika under graviditet (1).

Dokumentasjonen på bruk av atypiske antipsykotika under graviditet er mindre omfattende enn for førstegenerasjons antipsykotika, men heller ikke atypiske antipsykotika er assosiert med noen sikker økt risiko for misdannelser. Mest erfaring foreligger for olanzapin, klozapin, kvetiapin og risperidon. Ved valg av antipsykotika under graviditet bør man ta i betraktning de ulike legemidlenes metabolske bivirkningsprofil. Betydelig vektøkning og blodsukkerstigning eller diabetes kan være uheldig for svangerskapsforløpet. Blant de atypiske antipsykotika er trolig risikoen for metabolske bivirkninger under svangerskap størst for olanzapin og klozapin (1).

Bruk av førstegenerasjons antipsykotika i senere del av graviditeten er assosiert med risiko for ekstrapyramidale symptomer og abstinenssymptomer hos nyfødte. Risiko for slike reaksjoner antas å være lavere ved bruk av atypiske antipsykotika, men abstinensreaksjoner og adaptasjonsproblemer er observert hos nyfødte også ved bruk av atypiske antipsykotika. Ved maternal bruk av antipsykotika i siste trimester anbefales derfor observasjon av barnet etter fødselen. For å redusere risikoen for neonatale symptomer angir flere kilder at man kan vurdere å trappe ned dosen, eventuelt seponere, når fødselen nærmer seg. RELIS er imidlertid ikke kjent med at dette har dokumentert effekt på risikoen for neonatale reaksjoner, og man må også vurdere en eventuell gevinst av dette opp mot risikoen for forverring av maternal sykdom (1).

Flere kilder anbefaler å vedlikeholde behandling ved inntruffet graviditet hos pasient som behandles med et antipsykotikum (2,3).

Klozapin i graviditet
Et mye brukt oppslagsverk oppsummerer at det er begrenset med data, men at ingen funn har tydet på økt risiko for misdannelser (2). I en nylig publisert oversiktsartikkel kan det se ut som om klozapin har vært assosiert med flere malformasjoner enn andre antipsykotika. Det er sett 20 malformasjoner hos tilsammen 202 eksponerte. I disse tallene hører imidlertid flere kasusrapporter, slik at det er umulig å konkludere om hvorvidt klozapin kan gi økt risiko for misdannelser (4). I det svenske fødselsregisteret foreligger opplysninger om 30 barn av mødre som har brukt klozapin i svangerskapet. Ett av barna hadde medfødt misdannelse (ektopisk anus) (5). I en oppfølging av 61 barn som var blitt eksponert for klozapin under svangerskapet, ble det rapportert fem tilfeller av medfødte misdannelser og fem tilfeller av perinatale komplikasjoner. Typen misdannelser var ikke nærmere spesifisert, og kvinnene hadde også brukt andre legemidler under svangerskapet. Funnene ble tolket som tilfeldige, og flere forfattere konkluderer med at klozapin kan brukes av gravide (6,7). Imidlertid anbefales det at man bør være oppmerksom på risikoen både for nedsatt muskeltonus og for kramper hos det nyfødte barnet ved bruk av klozapin tett opp til fødselen (7,8).

Klozapin og amming
På grunn av risiko for sentralnervøs påvirkning og benmargshemming frarådes amming. Klozapin passerer over og akkumuleres i brystmelk. Basert på data fra en kvinne ble relativ barnedose beregnet til høyst 1,1 %. Forsinket taleutvikling er rapportert hos et ammet barn som var eksponert for klozapin under både graviditet og amming. En annen artikkel beskrev at hos fire ammende barn av mødre som brukte klozapin, så fikk ett barn agranulocytose og et annet barn sløvhet (9).

OPPSUMMERING
Det foreligger begrensede data om klozapinbehandling i svangerskapet. Dersom graviditet oppstår under godt fungerende behandling med et antipsykotikum anbefales vanligvis vedlikehold av behandlingen. Amming frarådes ved klozapinbehandling.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2009; spm.nr. 2106, RELIS Nord-Norge (www.relis.no).
 2. 2. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, red. Drugs in pregnancy and lactation. 9. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.
 3. 3. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull 2010; 36(3):518-44
 4. 4. Källén K, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals 2013; 6(10):1221-86.
 5. 5. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Klozapin. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Sist endret: 16. august 2013).
 6. 6. Dev V, Krupp P. Adverse event profile and safety of clozapine. Rev Contemp Pharmacother 1995; 6:197-208
 7. 7. Barnas C, Bergant A, Hummer M, Saria A, Fleischacken WW. Clozapine concentrations in maternal and fetal plasma, amniotic fluid, and breast-milk. Am J Psychiatry 1994; 151:945-6.
 8. 8. Stoner SC, Sommi RW jr., Marken PA, Anya I, Vaughn J. Clozapine use in two full-term pregnancies. J Clin Psychiatry 1997; 58:364-5
 9. 9. Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset. Läkemedel och amning. Klozapin. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-amning/ (26. februar 2008).