Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8434, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.01.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Antidepressivum til pasient med Charcot-Marie-Tooths sykdom

Dato for henvendelse: 13.01.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8434, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege: En pasient har Charcot-Marie-Tooths sykdom (ChMT) og depresjon. Det er indisert å starte opp behandling med antidepressiva (AD), men pasienten er engstelig for hvordan det kan påvirke hans ChMT. Finnes anbefalinger for hvilke AD som kunne ansees som førstevalg og hvilke man skal unngå ved ChMT? Spørsmålsstiller har tenkt selektiv seretonin reopptakshemmer (SSRI) som førstevalg. Har ikke lest at det er noen kontraindikasjoner, men ønsker at RELIS vurderer saken.

SVAR: Det er først og fremst nevrotoksiske stoffer man bør være forsiktig med når det gjelder medikamentforskrivning til pasienter med ChMT. Dette grunnet bekymring for eksaserbasjon av perifer nevropati. En anerkjent internasjonal terapianbefaling (1) viser til en liste hentet fra Charcot-Marie-Tooth Association. Listen beskriver medikamenter som er potensielt nevrotoksiske for ChMT-pasienter. 4 AD (sertralin, zilmeldin, amitriptylin og fenelzin) nevnes, men ingen av disse knyttes til moderat eller høy risiko for toksisitet. Risiko ved bruk av sertralin og zilmeldin (sistnevnte er et SSRI som ikke lenger brukes) antas å være «usikker eller lav». Risiko ved bruk av amitriptylin og fenelzin ansees som «tvilsom eller ubetydelig» (2). En annen kilde, som er mindre kjent for RELIS, hevder at risiko for serotonergt syndrom er økt hos ChMT-pasienter, og at man derfor ved forskrivning av AD bør være særlig observant på mulige medikamentinteraksjoner, samt unngå samtidig bruk av andre medikamenter som øker serotonerg aktivitet (3).

Det er ikke funnet relevant litteratur som spesifikt omtaler behandling av depresjon hos pasienter med ChMT. Terapianbefalinger lister trisykliske antidepressiva (TCA) som et alternativ ved behandling av sykdomskomplikasjonen «nevropatisk smerte». Sertralin er eneste anvendte AD som er omtalt i forbindelse med en mulig lav risiko for nevrotoksisitet ved ChMT, men det er vanskelig å si noe om betydningen for SSRI på gruppenivå. RELIS har ikke funnet at SSRI eller andre AD er kontraindisert ved ChMT. Basert på tilgjengelig informasjon synes pasientens ChMT ikke å utgjøre noe hinder når det gjelder valg av behandling.

Referanser
  1. 1. Cruse RP. Hereditary primary motor sensory neuropathies, including Charcot-Marie-Tooth disease. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 26. september 2013).
  2. 2. Charcot-Marie-Tooth Assosiation. Medical Alert. http://www.cmtausa.org/images/docs/medical_alert.pdf (Sett 08. januar 2013).
  3. 3. https://sites.google.com/site/charcotmarietoothdocumentation/unsafe-medications-for-cmt-patients/why-are-these-medications-unsafe (Sett: 08. januar 2013).