Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8524, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.03.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan leddplager og stivhet i kroppen skyldes metylfenidat

Dato for henvendelse: 10.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8524, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En ungdom behandles med Concerta (metylfenidat) 54 mg for ADD med god effekt. Har siste tid fått smerter i store ledd etter vanlig belastning med gym/trening. Han har fått påvist væskeansamling i hoftene og ganglioncyste i håndledd. Ingen smerter om sommerferien når han ikke bruker metylfenidat. Han utredes for revmatisme/Mb Bechterew som er i familien. Lege spør om alt kan skyldes bivirkning av metylfenidat.

SVAR: Muskelspenninger/-kramper og artralgi er nevnt som vanlige bivirkninger i preparatomtalen til Concerta (metylfenidat) (1). I en tidligere RELIS-utredning er det spurt om metylfenidat kan være assosiert med rheumatoid artritt, uten at man har funnet dette beskrevet i litteraturen (2). Det er ved litteratursøk ikke funnet kasuistikker som beskriver lignende symptomer og funn som i det aktuelle tilfellet. Det betyr ikke at en sammenheng er utelukket. Basert på farmakodynamikken til metylfenidat er det imidlertid vanskelig å forklare funn som væskeansamling i hofter og ganglioncyste.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 13. mars 2013).
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 46, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)