Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8601, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.05.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hepatitt A-vaksinering før 1 års alder

Dato for henvendelse: 02.05.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8601, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I følge Felleskatalogen er nedre grense for vaksinering av barn med hepatitt A-vaksine (Havrix) 1 år. Har dere informasjon om det er greit vaksinere før denne tid, ved 10-11 måneders alder? Henvendelse fra en fastlege.

SVAR: Folkehelseinstituttets vaksineavdeling ble kontaktet og de anbefaler ikke hepatitt A-vaksine til barn under 1 år fordi sikkerhet og effekt ikke er dokumentert hos så små barn (1).

Det er flere grunner til ikke å gi hepatitt A vaksine til barn under 12 måneder og dokumentasjonen er begrenset. Passiv overføring under svangerskapet fra mor av antistoff mot hepatitt A virus (anti-HAV) antas å redusere immunresponsen hos små barn, og generelt umodent immunsystem kan også føre til lavere immunrespons hos de yngste barna.

Det ble funnet en artikkel der inaktivert hepatitt A vaksine i form av Havrix, ble gitt til tre grupper av barn; de yngste var 6 måneder ved første dose, neste gruppe 12 måneder og siste gruppe 15 måneder gamle, med en ny dose gitt 6 måneder etter den første. I alle gruppene fikk man tilfredsstillende immunrespons målt 1 måned etter at andre dose var gitt (2). Laveste antistoff-konsentrasjoner ble sett hos barna som var 6 måneder ved første dose i den aktuelle studien. Ved oppfølging 3, 5, 7 og 10 år senere var mer enn 95 % av barna i de to eldste gruppene fortsatt anti-HAV-positive etter 10 år, mens i den yngste gruppen var 89 % anti-HAV-positive mellom 7 og 10 år etter vaksineringen. Nivåene av anti-HAV som kreves for beskyttelse mot infeksjon er imidlertid ikke kjent i følge denne artikkelen (2). Sikkerhet og bivirkninger er ikke omtalt.

Artikkelforfatterne støtter gjeldende anbefalinger for vaksinering mot hepatitt A fra 12 måneders alder, men mener også at studien gir grunn for å studere tidligere vaksinering f.eks. ved tidlig infeksjonsrisiko (2). Artikkelen ble oversendt spørsmålsstiller.

KONKLUSJON
Det anbefales ikke å vaksinere barn under 1 års alder mot hepatitt A og dokumentasjonen for tidligere vaksinering er begrenset. Tilfredsstillende immunrespons er sett i én studie hos barn vaksinert med første dose ved 6 måneders alder.

Referanser
  1. 1. Rådgiver. Avdeling for vaksiner, Norsk folkehelseinstitutt, pers.medd. 30. april 2014.
  2. 2. Sharapov UM, Bulkow LR et al. Persistence of hepatitis A vaccine induced seropositivity in infants and young children by maternal antibody status: 10-year follow-up. Hepatology 2012; 56(2): 516-22.