Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8649, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.06.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pregabalin og hypogammaglobulinemi

Dato for henvendelse: 05.06.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8649, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En lege ved infeksjonsmedisinsk avdeling har fått henvist en kvinne pga hypogammaglobulinemi og lurer på om årsaken kan være medikamentbivirkning. Hun bruker Lyrica 150 mg x 2. Problemet med recidiverende infeksjoner startet etter at hun begynte med med Lyrica for noen år siden. Immunglobulinmangel er beskrevet som bivirkning av flere ulike antiepileptika, men legen finner ikke at det er beskrevet for pregabalin. Kjenner RELIS til andre som har rapportert om samme bivirkning?

Hennes andre medikament er: Citalopram 10 mg x1, Inhalasjon med Spiriva, Seretide og Ventoline, Idoform 1 tbl x1, Sinktabletter, B-vitamin kompleks, E-vitamin 350 mg x2, BioMagnesium x1, Imovane 3,75 mg vesp. I tillegg bruker hun kosstilskudd som heter Q10 og Vilosa Dentimed

SVAR: Hypogammaglobulinemi er ikke beskrevet i SPC for pregabalin (Lyrica) (1). Ingen funn i Den norske bivirkningsdatabasen, WHO database, eller ved utvidet litteratursøk. Det er heller ingen funn ved søk i forhold til Citalopram og hypogammaglobulinemi. Det er ikke gjort utvidet søk for zopiclon, inhalasjonsmedisiner, vitaminer og kosttilskudd.

Man finner artikler som omhandler hypogammaglobulinemi ved bruk av andre antiepileptika som, karbamazepin, difenylhydantion, fenytoin, og også for lamotrigin. Pregabalin tilhører imidlertid en annen undergruppe av antiepileptika med ulik grunnstruktur og virkningsmekanisme.

Hypogammaglobulinemi ved bruk av pregabalin er ikke beskrevet. Dersom spørsmålsstiller fremdeles mistenker pregabalin som årsak til hypogammaglobulinemi, er det ønskelig at tilfellet meldes som mulig bivirkning til RELIS. Eget skjema finnes på internetsiden http://www.relis.no.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lyrica. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert:16 mai 2014).