Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8680, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.06.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bytte til p-pille med lavere risiko for venøs tromboembolisme

Dato for henvendelse: 20.06.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8680, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Ved ønske om hormonell antikonsepsjon i form av kombinasjonspille anbefales levonorgestrelholdige p-piller som førstevalg ved nyoppstart, grunnet lavest risiko for venøs tromboembolisme (VTE). Samtidig anbefales det at man ikke bytter preparat hos kvinner som har god erfaring med p-pillen de allerede bruker. I kjølvannet av disse anbefalingene fra Legemiddelverket pågår det nå en diskusjon på spørsmålsstillers legekontor. Bør man skifte til anbefalt førstevalg hos kvinner som står på en p-pille med høyere VTE-risiko (f.eks etinylestradiol/desogestrel) selv om pågående behandling fungerer og tolereres?

SVAR: De nevnte anbefalingene (1) er basert på en systematisk gjennomgang hvor man har sammenlignet risiko for VTE for ulike p-piller. I gruppen med ikke-gravide kvinner uten hormonell antikonsepsjon var det registrert 2 blodpropptilfeller per 10 000 kvinneår. For p-pillebrukere varierte risikoen fra 5-7/10 000 til 9-12/10 000. Forskjellene var relatert til ulikhet når det gjaldt progestogenkomponent. Nytten av preparatbytte ble ikke studert (2).

VTE-raten ved graviditet kan være så høy som 29/10 000, og i post-partumperioden har man sett en ytterligere tidobling av denne (3). Ved bytte fra et velfungerende preparat foreligger det en risiko for bivirkninger, redusert etterlevelse og terapisvikt. Sistnevnte kan innebære en økning i antall uønskede graviditeter. Sammenlignet med graviditet er forskjellene i VTE-risiko for de ulike p-pillene relativt sett små. En strategi som innebærer systematisk bytte til førstevalgspreparat vil ikke nødvendigvis gi en risikoreduksjon i befolkningen.

OPPSUMMERING/KONKLUSJON
VTE er en sjelden, men alvorlig konsekvens av blant annet p-pillebruk. Nytten av å bytte fra velfungerende behandling til p-pille med laveste VTE-risiko er foreløpig ikke kjent. Teoretiske betraktninger rundt eventuelle konsekvenser av medikamentbytte tilsier at dagens anbefalinger er fornuftige.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Velg riktig hormonell prevensjon. http://www.legemiddelverket.no/nyheter (5. november 2013).
  2. 2. European Medicines Agency. PRAC confirms that benefits of all combined hormonal contraceptives (CHCs) continue to outweigh risks. Pressemelding (publisert: 11. oktober 2013).
  3. 3. Reid R, Leyland N et al. SOGC clinical practice guidelines: Oral Contraceptives and the Risk of Venous Thromboembolism: An Update. Int J Gynaecol Obstet. 2011; 112(3): 252-6.