Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 8874, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.09.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Huntingtons sykdom og antipsykotikavalg

Dato for henvendelse: 15.09.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 8874, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved psykiatrisk avdeling henvender seg vedrørende en kvinnelig pasient i femtiårene med organisk psykose sekundært til Huntingtons sykdom (HS). Olanzapin og risperidon gitt i høye doser har ført til forverring av tilstand med økende ufrivillige bevegelser og utagering. Pasienten fremstår nå med økende paranoide vrangforestillinger. Hvilket antipsykotikum foretrekkes ved langtkommen HS?

SVAR: Når det gjelder bruk av antipsykotika til behandling av psykose og agitasjon hos pasienter med Huntingtons sykdom er dagens evidensgrunnlag mangelfullt. Publisert kunnskap er basert på kasusrapporter og små studier på enkeltlegemidler.

Ved psykose og agitasjon hos pasienter med HS foreslås det i en anerkjent kilde at man i første omgang forsøker kvetiapin. Anbefalingen er basert på kasuistikker hvor pasientene hadde fått kvetiapin i doser fra 150 – 600 mg med effekt på psykiatriske symptomer uten samtidig forverring av motoriske forstyrrelser. Foreslått doseringsregime innledes med 12.5 mg kvetiapin gitt på kvelden, deretter opptitrering med 25 mg ukentlig/hver annen uke så lenge preparatet tolereres, og inntil man oppnår tilfredsstillende symptomlette. Oppgitt maksimal dose er 600 mg daglig fordelt på to eller tre doser (1). Dosering opp til 750 mg er anført i en annen kilde (2).

Haloperidol og olanzapin angis som aktuelle alternativer, særlig for pasienter med invalidiserende chorea. Terapianbefalingen nevner også mulig effekt av aripiprazol (1). I tillegg til artiklene overnevnte kilde refererer til har RELIS funnet to kasuistikker hvor aripipirazol, gitt i doser på 20mg og 30 mg hadde gunstig effekt på både psykotiske og koreiforme bevegelser (3,4).

Konklusjon
Basert på et mangelfullt datagrunnlag er kvetiapin foreslått førstevalg ved behov for medikamentell behandling av psykose eller agitasjon hos pasienter med Huntingtons sykdom. Haloperidol, eventuelt aripiprazol, synes å være de mest åpenbare alternativene til kvetiapin for den aktuelle pasienten.

Referanser
  1. 1. Suchowersky O. Huntington disease: Management. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. april 2014).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Huntington's disease (Diseasedex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sett: 9. september 2014).
  3. 3. Yavuz KF, Ulusoy S et al. Aripiprazole treatment for choreoathetoid and psychotic symptoms of Huntington's disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2013; 25(2): E31.
  4. 4. Lin WC, Chou YH. Aripiprazole effects on psychosis and chorea in a patient with Huntington's disease. Am J Psychiatry. 2008; 165(9): 1207-8.