Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9008, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Psykofarmaka og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 10.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9008, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege har en pasient som bruker kvetiapin, litium og citalopram. Har legemidlene noen effekt på forplantningsevne og sædkvalitet?

SVAR: Det foreligger ikke grunnlag i tilgjengelig dokumentasjon til å bestemme effekt av legemidler på fertilitet og sædkvalitet hos en individuell pasient. Følgende kan brukes til å gi avpasset informasjon til vedkommende:

Generelt
RELIS har ved flere anledninger utredet lignende problemstillinger. For de fleste legemidler foreligger lite eller ingen forskning på påvirkning av sædkvalitet hos mennesker. Generelt er det liten risiko for fosterskade etter fars bruk av legemidler. Dersom det er en påvirkning vil dette som regel medføre redusert fertilitet. På grunn av begrenset kunnskapsgrunnlag er det ved mistanke om legemiddelindusert mannlig infertilitet nærliggende å anbefale fertilitetsutredning før man foretar endringer av velfungerende legemiddelregimer. Det anmerkes at det er metodologiske problemer forbundet med vurdering av sædkvalitet, og det er ikke enighet om grenseverdier med god prognostisk verdi.

Mekanismer for redusert fertilitet (1):

1. Direct toxic effects on the testicles
2. Disruption of the pituitary gland and its stimulation of the testicles
3. Direct effects on ejaculation and/or erectile function
4. Decrease in libido (sex drive)
5. Blocking the sperm's ability to fertilize an egg

Psykofarmaka
For psykofarmaka vil mekanisme 2-4 være mest aktuelle. Hyperprolaktinemi er en kjent bivirkning av citalopram (2). Antiepileptika og antidepressiva er rapportert å gi seksuell dysfunksjon og endret spermiekvalitet. Dette dreier seg sannsynligvis om doseavhengige effekter som er relativt raskt reversible ved seponering eller skifte til andre legemidler. Erfaringsgrunnlaget er begrenset, og det er behov for flere studier for å avklare mekanismer og betydning for fertilitet (3). For litium foreligger det lite humane data (4), og tilsvarende for kvetiapin (5).

Referanser