Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 9030, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 14.10.2014

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Parestesier og hydroksyklorokin

Dato for henvendelse: 14.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 9030, RELIS Vest

SPØRSMÅL: To uker etter seponering av Plaquenil (hydroksyklorokin) oppstår det episoder med nummenhet og prikkinger på den ene siden av hodet hos en kvinnelig pasient i femtiårene med Bechterew og polyartritt. Symptomene starter ved øreflippen og brer seg utover, mest uttalt frontalt og i bakre skallegrop, men krysser ikke midtlinjen. Hun opplever 10-15 slike episoder daglig, som oftest varende maksimalt 5 minutter. Beskriver det ikke som smertefullt, sover godt. Otoskopi upåfallende. Ikke svelg- eller talevansker under anfallet, ikke endret smak-, luktesans eller synsforstyrrelser. En enkeltstående episode med lysende "sagtannlinjer" på det ene øyet, på motsatt side av de sensoriske utfallene. Symptomene har vedvart en måned. Ikke kjent hodepineproblematikk/migrene/epilepsi/trigeminusnevralgi fra før.

Øvrig medikasjon:
Salazopyrin (sulfasalazin) 1000 mg x 3
Folsyre 2 tbl daglig utenom Metex
Metex (metotreksat) 50 mg/ml 1 sprøyte ukentlig
Diovan Comp (valsartan/hydroklortiazid) 160/12,5 x 1
Loratadin (loratadin) 10 mg i allergisesongen
Flutide (flutikason) 50 mcg/dose ved behov
Voltaren (diklofenak) 50 mg ved behov
Tidligere: Plaquenil (hydroksyklorokin) 400 mg

Kan de aktuelle symptomene være en bivirkning av pasientens nåværende/tidligere medikamenter, eller interaksjon mellom disse? Fra en allmennpraktiker.

SVAR: Hydroksyklorokin har en lang halveringstid, i eliminasjonsfasen ca. 50 dager i helblod (32 dager i plasma) (1) og bivirkninger kan oppstå etter seponering av legemidler. Det var 45 rapporter på parestesi og hydroksyklorokin fra 1978-2012 ved søk i WHOs bivirkningsdatabase i dag (2). Dette sier noe om assosiasjon, men ikke noe om frekvens eller årsak-virkning. Ingen funn i dag ved søk i Pubmed (3) med termene: "Paresthesia"[Mesh] AND "Hydroxychloroquine"[Mesh]. Nevromyopati, skjelettmuskelmyopati og myasteniske reaksjoner, kramper, epilepsi, milde sanseforandringer, svekkede dype senereflekser, unormal nerveledning nevnes som sjeldne (< 1/1000) bivirkninger av hydroksyklorokin (1).

Plaquenil kan øke konsentrasjonen av metotreksat med i gjennomsnitt 50% ifølge en studie; mens man fant ingen forskjell i en populasjonsfarmakokinetisk studie (4). En annen kilde (5) bekrefter ikke interaksjonen. Metotreksat har parestesier (i ekstremitetene) som en svært sjelden bivirkning (6).

Vurdering
Basert på det overstående så kan hydroksyklorokin gi bivirkninger etter seponering og legemiddelet har vært assosiert med parestesier. Inntrykket er at parestesi ikke er en vanlig bivirkning, og ikke-medikamentelle årsaker til pasientens symptomer kan ikke utelukkes. Det anfallsvise preget og det definerte området for pasientens gjentatte kortvarige og reversible sensoriske utfall tilsier en nevrologisk vurdering.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Plaquenil 200 mg. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 4. oktober 2007).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 17. juli 2012.
  3. 3. Søk i PubMed 17. juli 2012.
  4. 4. Interaksjoner.no. http://www.interaksjoner.no/ 17.07.2012.
  5. 5. Sundhetsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (17. juli 2012).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Metex 50 mg/ml. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 19. mai 2011).